Kortfattet og oppdatert om depotbehandling

Eirik Kjelby Om forfatteren
Artikkel

Ilner, Stein Opjordsmoen

Depotbehandling med antipsykotika

Ved schizofreni og andre psykotiske lidelser. 102 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 245

ISBN 978-82-05-46874-0

Forfatteren er spesialist i psykiatri og nevrologi, har bred klinisk erfaring og er en nestor i norsk psykoseforskning. Depotbehandling med antipsykotika gir en oppdatert oversikt fortrinnsvis over medikamentell behandling ved psykoselidelser, men også med et blikk på integrert og ikke-medikamentell behandling. Ettersom boken kan referere til den nye nasjonale faglige retningslinjen for behandling av personer med psykoselidelser, kan forfatteren begrense seg til å gi en kortfattet, oppdatert introduksjon til psykosesykdommene, utredning, klassifikasjon og ikke-medikamentell behandling av disse.

Han har da mulighet til å gå mer i detalj vedrørende medisinering, spesielt depotbehandling. Den delen av boken som omhandler farmakoterapi, er minst like omfattende som den delen som gjelder depotmedisinering, dog ikke på samme detaljeringsnivå. Her presenteres en balansert fremstilling av en forfatter som har svært god oversikt over psykosefeltet. Han evner å gi en effektiv, men helhetlig, fremstilling som integrerer forskning og klinisk praksis. Historikk, nevrobiologiske hypoteser, bivirkninger og kunnskaper for bedret etterlevelse er noen av temaene som blir gjennomgått.

Timingen på utgivelsen er god i det man de siste årene har fått tilgang til flere andregenerasjonsantipsykotika i depotform, etter mange år med kun førstegenerasjonsmidler som depotinjeksjon. Kunnskapsbasen innen depotmedisinering øker raskt, og her finnes en god innføring og oversikt over denne litteraturen.

Omslagsdesignen er like elegant som på forfatterens utgivelse fra 2012, Akuttpsykiatri. Det er ingen illustrasjoner eller figurer, men avslutningsvis finner man to oversiktlige tabeller med depotpreparater som markedsføres i Norge, og sammenlikninger av viktige og praktiske karakteristika ved disse. Tross mangel på illustrasjoner fremstår ikke boken tunglest ettersom format og layout gir et luftig uttrykk.

Alle fagpersoner som møter voksne pasienter med psykoselidelser, vil kunne ha stor nytte av denne boken. Kapitlet om depotbehandling er kanskje mest aktuelt for ansatte i spesialisthelsetjenesten, men kan også være relevant for interesserte allmennpraktikere og helsearbeidere som arbeider med psykose i kommunehelsetjenesten.

Anbefalte artikler