Helsepolitisk debattbok

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kuvås, Jomar

  Tema om ledelse og styring av norsk helsevesen og sykehus

  172 s, tab, ill. Eget forlag. Pris Gratis nedlastbar

  ISBN 978-82-93305-02-6

  Jomar Kuvås var ansatt i ledelsen ved Rikshospitalet frem til 2009 og er nå pensjonist. De siste årene har han publisert en lang rekke debattinnlegg og artikler, som er blitt samlet mellom to permer i denne boken. Boken er gratis og kan lastes ned fra Gratisforlaget Jomar Kuvås. Forfatteren gjør innledningsvis leseren oppmerksom på at artiklene er blitt til som reaksjoner på saker, hendelser og vedtak. De 55 artiklene er gruppert i 13 kapitler, som starter med en kort oppsummerende innledning. Organiseringen er logisk, og en rekke temaer innen den helsepolitiske debatten er dekket: organisering, kvalitet, finansieringsmodeller, økonomistyring, omorganisering, fusjonsprosesser, elektroniske journalsystemer osv. Omorganiseringen av sykehusene i Oslo-området var årsaken til at Kuvås begynte å skrive debattinnlegg, og utfordringer knyttet til Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst går igjen i en rekke av artiklene.

  Hva er så essensen i boken? Et hovedanliggende for Kuvås er at de regionale helseforetakene har gjort jobben sin og bør avskaffes til fordel for en direkte styringslinje fra Helsedepartementet og ned til det enkelte sykehus. Rikshospitalet representerer her et historisk referansepunkt for ham. RHF-strukturen har, ifølge Kuvås, vært et «glavalag» mellom sykehusene og politisk ledelse, og den har bidratt til en uhensiktsmessig stor byråkratisering i sykehusene. Han er en sterk tilhenger av nasjonale grep der det er påkrevd, slik som innen journalsystemer og finansieringsmodeller, men er opptatt av at sykehusene må få frihet til selv å utvikle virksomhetene innenfor gitte rammer. Han mener innsatsstyrt finansiering er en uheldig modell, og foreslår rammefinansiering med tydeligere krav og føringer, der systemet kompenserer sykehus som har de krevende pasientene. Han ønsker å styrke virksomhetenes egen mulighet til økonomistyring gjennom å innføre et system med beregning av kostnad per pasient (KPP). Han peker på ventelistene og køene, og mener helsesektoren må tilføres mer ressurser.

  Det er sykehusdrift som får oppmerksomhet i boken, mens primærhelsetjenesten knapt er nevnt. Analysene går sjelden i dybden, noe som heller ikke er mulig innenfor debattformatet, men jeg savner noen flere referanser til utviklingstrender i andre land. I Norge kan vi bli noe navlebeskuende og innbille oss at vi er alene om å ha utfordringer i helsevesenet – slik er det ikke. Dette er en bok som presenterer ett perspektiv på de mange utfordringene i helsevesenet. Den er verd å lese – som et innlegg i den pågående helsepolitiske debatten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media