God metodebok i ortopedi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andreassen, Geir Stray

  Metodebok for ortopedisk avdeling

  3. utg. 202 s, tab, ill. Oslo: Legeforlaget, 2013. Pris NOK 415

  ISBN 978-82-92934-10-4

  Metodeboken for ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål foreligger nå i tredje utgave med oppdaterte faglige retningslinjer og nye illustrasjoner. Tidligere utgaver er godt kjent for mange ortopeder og har i stor utstrekning vært brukt også ved andre ortopediske avdelinger, enten som mal for lokale prosedyrebøker eller som et daglig brukt oppslagsverk i lommeformat. Innholdet i boken er utgitt på et privat forlag og er basert på en dugnad utført på fritiden, men ledelsen ved avdelingen er ansvarlig for det faglige innholdet. Metodeboken er i hovedsak basert på tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og systematiske oversikter, men også på etablert faglig praksis ved enheten. Etter at ortopedisk avdeling ved Oslo universitetssykehus nå består av flere sammenslåtte enheter, hadde man kanskje forventet at metodeboken representerte faglige retningslinjer for hele avdelingen, men det fremgår tydelig at metodeboken utgår fra og gjelder for enheten ved Ullevål.

  Metodeboken inneholder først en generell del med beskrivelse av enkelte prosedyrer som er spesifikke for Ullevål, men beskriver også allmenngyldige retningslinjer for ulike pre-, per- og postoperative prosedyrer. Dette gjelder blant annet blodtransfusjon, antibiotikabruk, tromboseprofylakse, klassifikasjon av skader og ortopedisk behandling av pasienter med rusproblematikk og forvirringstilstander. Angitte retningslinjer for tromboseprofylakse synes ikke å være helt i overenstemmelse med nye anbefalinger fra Norsk selskap for trombose og hemostase. Deretter følger et fyldig og godt kapittel om antibiotikaprofylakse og behandling av ortopediske infeksjoner, samt utredning og behandling av bein- og bløtdelstumorer. Ved proteserevisjoner anbefales det at biopsier og leddvæske til dyrking tas før antibiotikaprofylakse gis, men det er ikke dokumentert at antibiotika gitt før kirurgistart reduserer mulighetene for å påvise bakterier ved bakteriologiske undersøkelser.

  Barneortopedi er behandlet i et eget kapittel. For øvrig er boken delt inn i organspesifikke avsnitt som tar for seg utredning og behandling av både elektive og akutte tilstander.

  I og med at denne utgaven av metodeboken i ortopedi for Ullevål utgis på et eksternt forlag, er intensjonen åpenbart å nå ut til et geografisk større faglig miljø. Boken er forfattet av ortopeder fra et fagmiljø med høy klinisk og vitenskapelig kompetanse og kan være et godt kunnskapsgrunnlag for avdelinger med mindre ressurser til å etablere egne faglige retningslinjer tilpasset lokal klinisk virksomhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media