Legemiddelgjennomgang – viktig tiltak for bedre behandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legemiddelskader kan i stor grad forebygges med enkle tiltak. Et slikt tiltak er legemiddelgjennomgang, og nå har Legemiddelverket laget en sjekkliste for legemiddelgjennomgang. Vi oppfordrer leger, særlig fastleger, til aktiv bruk av denne metoden for å forebygge legemiddelskader.

  Ingen vet nøyaktig hvor mange pasienter som skades eller dør på grunn av uheldig legemiddelbruk. Et nøkternt anslag er at minst 1 000 personer årlig dør på grunn av legemidler i Norge. Det er rimelig å tro at omtrent halvparten av legemiddelskadene kan forebygges (1). Legene har en nøkkelrolle i forebyggingen av skader, siden de har ansvaret for at diagnose, valg av legemiddel og oppfølging er riktig.

  Vi mener et av de største problemene i helsevesenet er mangelen på oversikt over legemiddelbruken til den enkelte pasient. Særlig utsatt er pasienter som bytter omsorgsnivå mellom fastlege, spesialist, sykehus eller sykehjem. Hos alle pasienter med komplisert legemiddelbehandling er det viktig at det regelmessig gjøres en grundig vurdering av behandlingen. Her har fastlegen et særlig ansvar. Fra mai 2013 har fastlegene en egen takst for legemiddelgjennomgang (takst 2ld). Tall vi har innhentet fra HELFO viser at taksten ble brukt 60 366 ganger i 2013. Flertallet av pasientene der taksten ble brukt var eldre pasienter, og 75  % var over 60 år. Taksten kan brukes en gang i året hos pasienter som fast bruker fire eller flere legemidler.

  Legemiddelgjennomgang

  Legemiddelgjennomgang

  Vår erfaring er at mange leger strever med å skille mellom legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Legemiddelsamstemming vil si å sette opp en fullstendig liste over alle medisiner pasienten bruker, inkludert reseptfrie medisiner, naturlegemidler og kosttilskudd. En slik liste er grunnlaget for neste trinn: legemiddelgjennomgangen.

  Legemiddelgjennomgangen skal bidra til at pasienten får behandling som er best mulig tilpasset totalsituasjonen, inkludert psykososiale forhold og pasientens egne ønsker. Avhengig av situasjonen kan legemiddelgjennomgang være alt fra en enkel samtale med pasienten til en omfattende prosess med pasient, pårørende og annet helsepersonell (2) – (5).

  Tankegangen bak en legemiddelgjennomgang illustreres av følgende eksempel:

  En kvinne i 80-årene ble henvist til fastlegen for utredning av fallårsak etter et fall som førte til et håndleddsbrudd, som ble gipset på legevakten. Ved siden av andre undersøkelser, ble det gjort en legemiddelgjennomgang som ga resultat som vist i tabell 1.

  Tabell 1  

  Eksempel på legemiddelgjennomgang hos en kvinne i 80-årene

  Legemiddelbruk før legemiddelgjennomgang

  Symptom/funn/problem relatert til legemidlet

  Kommentar/tiltak

  Metoprolol, langtidsvirkende tablett 100 mg daglig

  Langsom puls, tendens til ortostatisk hypotensjon

  Hadde infarkt for 20 år siden, ingen angina eller svikt. Dose redusert til 50 mg × 1 i første omgang

  Warfarin, 21 tabletter per uke

  Risiko for blødninger ved fall

  Fikk warfarin i forbindelse med infarkt. Byttet til acetylsalisylsyre 75 mg × 1

  Simvastatin, 20 mg til kvelden

  Mulig interaksjon med warfarin

  Ingen tiltak, selv om virkningen av simvastatin er usikker i hennes alder

  Hydroklortiazid, 25 mg én gang daglig

  Litt lavt serum-kalium, ortostatisk hypotensjon

  Usikkert hvorfor hun brukte denne medisinen, avsluttet behandlingen foreløpig

  Alendronat, 70 mg en gang i uken

  Ingen problemer, ikke plaget med svelgvansker

  Fortsette med behandlingen

  Diazepam, 5 mg inntil to ganger daglig

  Bidrar til ustøhet og falltendens

  Uheldig medisin hos eldre, skiftet til oksazepam som har kortere halveringstid, ikke fast bruk

  Zopiklon, 7,5 mg til kvelden

  Bidrar til ustøhet og falltendens

  Skal forsøke å ta oksazepam til kvelden mot angst og søvnvansker i stedet for både benzodiazepin og z-sovemiddel

  Pilokarpin/timolol øyedråper i begge øyne to ganger daglig

  Forsterker virkningen av metoprolol, pilokarpin gir redusert syn

  Sendt forespørsel til øyelegen om annen behandling

  Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

  Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

  Legemiddelverket lanserer i disse dager Sjekkliste for legemiddelgjennomgang (5). Listen er utviklet i samarbeid med Helsedirektoratet og Pasientsikkerhetsprogrammet. Den er en kortfattet veiledning på to sider, som inneholder sjekkpunkter og en liste på 14 «signallegemidler» som man skal være spesielt oppmerksomme på. Listen tok form gjennom et faglig dugnadsprosjekt med fastleger, sykehusleger, farmakologer og kliniske farmasøyter.

  Praktisk erfaring fra klinisk arbeid og undervisning tilsier at sjekklister og kortversjoner fungerer bedre i en travel hverdag enn omfattende retningslinjer og veiledere. Spesielt for studenter, leger og andre helsearbeidere som er ukjente med metoden, tror vi sjekklisten er en enkel og rask innføring. Sjekklisten bygger blant annet på START/STOP-kriteriene (6), NorGeP (7) og HARM-studien (1). Det er også lagt vekt på forbrukstall fra Reseptregisteret ved utvelgelsen av «signallegemidlene». Sjekklisten vil bli revidert regelmessig, blant annet etter innspill fra brukerne. Vi planlegger også en nettversjon med søkefunksjoner.

  Fremtidsønsker

  Fremtidsønsker

  Vi mener det haster med å etablere en nasjonal legemiddeljournal som til enhver tid gir behandlende lege korrekte sanntidsopplysninger om pasientens legemiddelbruk. Det tror vi vil spare liv og store ressurser. Innføring av e-resept er et skritt i riktig retning, og kjernejournalen som nå er under utprøvning, vil være nok et viktig skritt på veien mot nasjonal legemiddeljournal. Mangel på oversikt og mangel på elektronisk kommunikasjon gjør det vanskelig å etablere samarbeid mellom ulike faggrupper.

  I tillegg må pasientene kunne få adgang til sine egne data. Det er ikke bare legene og andre helsearbeidere som må samarbeide om bedre legemiddelbehandling. En nasjonal legemiddeljournal kan frigjøre tid som legene nå bruker til gjentatt legemiddelsamstemming, tid som med hell kan brukes til personlig pasientveiledning. Da vil pasienten kunne ta et større medansvar og oppleve bedre mestring av egen sykdom og livssituasjon.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media