Ulik kompetanse hos leger

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Leger med utdanning fra land utenfor EU og EØS vurderes som faglig svakere enn leger med britisk utdanning.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald/Scanpix

Alle leger i spesialisering i Storbritannia gjennomgår en årlig kompetansevurdering av et panel på minst tre spesialister. Britiske forskerne har sammenliknet kompetanseskår hos 42 017 leger med britisk utdanning og 11 419 leger med utdanning i land utenfor EU og EØS (1). Legene med utdanning utenfor EU og EØS hadde større sannsynlighet for lav skår enn legene med britisk utdanning; OR 1,63 (95  % KI 1,30 – 2,06), etter justering for konfunderende faktorer.

– Funnene er relevant for norsk helsevesen, sier professor Jan Frich ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. – Studien viser at legene med utdanning utenfor EU og EØS holder et jevnt over lavere faglig nivå enn legene med britisk utdanning. Studien viser dessuten at kravet for å bestå språk- og fagtesten som utenlandske leger må ta for å få autorisasjon i Storbritannia, ligger lavere enn nivået på britisk utdannede leger.

– En svakhet ved studien er at kompetansevurderingene ikke er blindet. Leger med høy skår på språk- og fagtesten ble imidlertid vurdert som like kompetente som legene med britisk utdanning, noe som taler imot en systematisk undervurdering av legene med eksamen utenfor EU og EØS. I Norge har Statens autorisasjonskontor for helsepersonell avlyst fagprøven for leger med utdanning utenfor EU og EØS. Denne studien indikerer at det faglige nivået på leger er ulikt, og jeg mener resultatene er et tungt argument for å opprettholde fagprøven, sier Frich.

Anbefalte artikler