Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Mobbing er forbundet med flere sosiale, psykologiske og helsemessige aspekter, men det å mobbe i ung alder ga lavere økning av nivået av C-reaktivt protein (CRP) senere i livet, ifølge en studie fra North Carolina, USA.

I underkant av 1 500 barn i alderen 9 – 16 år ble inkludert i en prospektiv, longitudinell studie, der deres forhold til mobbing ble kartlagt ved bruk av et strukturert intervju. Samtidig ble det tatt flere blodprøver for måling av C-reaktivt protein (CRP), som øker i blodkonsentrasjon ved inflammatorisk respons. Omtrent 60 % av deltakerne ble fulgt opp ved 19 – 21 års alder med nye CRP-målinger.

CRP-nivåene steg hos alle barna, uavhengig om de var mobbere, mobbeofre eller ingen av delene. Å bli mobbet var forbundet med større økning av CRP-nivået, mens det å være mobber var forbundet med mindre økning enn hos de barna som ikke var involvert i mobbing. Sammenhengen forble signifikant etter justering for kroppsmasseindeks, rusmisbruk og mål for fysisk og mental helse.

– Denne studien viser hvor tett sammenhengen mellom kropp og sinn er og hvordan CRP-nivået kan endre seg med grad av mobbing, sier Lars Lien, leder for Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet, og professor ved Høgskolen i Hedmark.

– Det nye med denne studien er at det å mobbe ser ut til å ha en beskyttende effekt på lavgradig inflammasjon målt ved CRP-nivå. Dette er ikke påvist tidligere, og det kan knyttes mot den samme effekten som ses ved å ligge på et høyt sosioøkonomisk nivå eller, for mobberens del, å være «øverst på rangstigen», sier Lien.

– Styrken ved studien er at den er prospektiv, med en rekke måletidspunkter både for mobbing og CRP-nivå, og at CRP-nivået også er målt før mobbingen startet. Svakhetene er at relativt få deltakere mobbet eller ble mobbet. Derfor var det ikke mulig å gjøre analyser på undergrupper knyttet til kjønn, alder, genetikk etc. Det er viktig å gjøre flere studier på undergrupper og foreta grundigere analyser av inflammasjon i form av cytokiner og se det i sammenheng med genetiske forhold, sier Lien.

Anbefalte artikler