Medikamenter er til hjelp ved alkoholavhengighet

Sigurd Høye Om forfatteren
Artikkel

Legemidlene akamprosat og naltrekson kan hindre tilbakefall hos alkoholavhengige.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Alkoholrelaterte lidelser er vanlig, og de forårsaker betydelig sykelighet og dødelighet. Medikamenter mot alkoholavhengighet er imidlertid lite brukt. Effekten av slike medikamenter er undersøkt i en ny systematisk oversikt og metaanalyse (1).

En stor kohortstudie og 122 randomiserte, kontrollerte forsøk ble inkludert i analysen. I de fleste studiene ble medikamentene akamprosat og naltrekson undersøkt. Antallet alkoholavhengige som måtte behandles med akamprosat for at én skulle unngå å gjenoppta sin alkoholbruk (numbers needed to treat, NNT) var 12. Tilsvarende tall for naltrekson var 20. I en metaanalyse av forsøk der effekten av de to medikamentene ble sammenliknet, var det ingen statistisk signifikante forskjeller når det gjaldt tilbakefall til alkoholbruk.

– Undersøkelsen er en grundig systematisk kunnskapsoppsummering og metaanalyse av betydningen av farmakoterapi ved alkoholavhengighet. Det viktigste budskapet er at bruk av legemidlene akamprosat og naltrekson kan redusere alkoholinntaket hos alkoholavhengige, men at effektene er relativt moderate, sier Jørg Mørland, spesialist i klinisk farmakologi og seniorforsker ved Avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling, Divisjon for rettsmedisinske fag, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Det er viktig å bemerke at pasientene også fikk omfattende psykososial behandling og at det var den medikamentelle tilleggsvirkningen som ble studert. Resultatene taler for at disse legemidlene bør benyttes som et terapeutisk supplement hos pasienter med både moderate og alvorlige alkoholproblemer, sier Mørland.

Anbefalte artikler