Tiden etter kirurgi – mest for sykepleiere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hatfield, Anthea

  The complete recovery room book

  5. utg. 592 s, tab, ill Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-966604-1

  Denne boken omhandler oppvåkning (recovery) etter kirurgi. Den henvender seg i hovedsak til sykepleiere som arbeider i slike enheter. Anestesileger og kirurger kan også ha nytte av å lese en samlet fremstilling av problemer i denne delen av pasientforløpet – som ofte har liten plass i spesialistenes kjernepensum.

  Boken ble første gang utgitt i 1992. Den er bygd opp med 30 frittstående kapitler, alle skrevet av samme forfatter. Hoveddisposisjonen i kapitlene er først å presentere basal fysiologi, deretter praktiske aspekter. Teksten er oversiktlig presentert, med god bruk av oppsummerende faktabokser. Bildene er ikke av samme kvalitet; sort-hvitt og dårlig fokus, og de bærer preg av å ha overlevd for mange nye utgaver. Det er få referanser etter hvert kapittel, hovedsakelig tidsskriftreferanser, ingen nettressurser.

  Boken innledes med kapitler om «recovery»-enhetens rutiner, design og monitoreringsutstyr. Deretter kommer tre kapitler om smertebehandling. Disse beskriver en praksis i tråd med skandinavisk tradisjon, selv om medikamentvalget avviker noe. Kapitlet om postoperativ kvalme og oppkast anbefaler antihistaminer i større grad enn det som er vanlig i Norge. Ingen referanser er angitt for dette. Gode, nyere konsensuspublikasjoner om problemet burde vært med i referanselisten.

  Deretter omtales «recovery»-fasen og potensielle problemer hos forskjellige pasientgrupper, som barn, obstetriske pasienter, hjertesyke, lungesyke, traumepasienter og så videre. Disse kapitlene gir gode oversikter, men erstatter ikke spesiallitteratur.

  Siste del inneholder et godt kapittel om kommunikasjon, kulturelle forhold og uheldige hendelser. Boken avsluttes med en enkel innføring i statistiske begreper.

  Jeg mener denne utgivelsen kan være en god bok for sykepleiere i «recovery»-enheter. Norske lærebøker i intensiv- og anestesisykepleie har lite fokus på denne fasen av det perioperative forløpet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media