Mye gjenstår når det gjelder samhandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kassah, Bente Lilljan Lind

  Tingvoll, Wivi-Ann

  Kassah, Alexsander Kwesi

  Samhandlingsreformen under lupen

  Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. 233 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-450-1516-4

  Forfatterne oppgir at målgruppen er bachelorstudenter i helseutdanningene, men at den også er aktuell for masterstudenter, studenter i videre- og etterutdanning og undervisere i helsefag. I tillegg til redaksjonen er det 12 andre forfattere. De fleste underviser ved høyskoler.

  Boken er en forskningsbasert antologi, i hovedsak bygd på teori og kvalitativ forskning. Noen fra redaksjonen er medforfattere av de fleste kapitlene, noe som bidrar til en gjennomført og lik fremstilling i bokens 12 kapitler. Den er lett å lese og har mange referanser til temaene som er tatt opp.

  Innholdet er preget av forfatternes bakgrunn og omhandler problemstillinger knyttet til pleie- og omsorg, rehabilitering, habilitering og folkehelsearbeid, samt overgripende temaer som informasjonsflyt, organisering av tjenestene, kvalitet og ledelse. Problemstillinger knyttet til legetjenester blir ikke omtalt, knapt nok innenfor de tjenestene som blir drøftet. Det gjør ikke boken uinteressant for leger. Den gir god innsikt i utviklingen, utfordringer og tenkemåter på nære fagområder og hos samarbeidspartnere. Det er grunn til å reflektere over hvorfor legetjenester er så «fraværende» i denne typen diskurser, både for dem som skriver og for leger selv.

  Tittelen gir en forventning om en analyse av effekter av samhandlingsreformen. Mange av problemstillingene som drøftes, er imidlertid ikke nye, men var der lenge før reformen ble påtenkt. Det betyr ikke at de ikke er viktige. Det pekes f.eks. på at pasienter på grunn av reformen skrives ut tidligere, noe som skaper en krevende situasjon i kommunene. Det har imidlertid vært en nedgang i liggetid gjennom flere tiår, og pleie- og omsorgssektoren i kommunene er noe helt annet både faglig og med hensyn til kapasitet i dag sammenliknet med tidligere. Boken omtaler i hovedsak primærhelsetjenesten og trekker helt riktig frem kompetanse og en økende fragmentering av tjenestene som utfordringer. Samhandlingsreformens nye regelverk, avtalesystem og incentiver er i første rekke rettet mot den vertikale samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Jeg savner en analyse av hvilke reguleringer, incentiver eller andre tiltak som kunne styrke den horisontale samhandlingen i primærhelsetjenesten. Det kunne gjort boken interessant for en bredere lesekrets enn den som er oppgitt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media