Lærebok med kjedelig layout

Anne-Marit Langås Om forfatteren
Artikkel

Douaihy, Antoine

Daley, Dennis C.

Substance use disorders

397 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 40

ISBN 978-0-19-989816-9

Dette er en lærebok for leger i spesialisering i psykiatri eller rusmiddelmedisin. Ambisjonen er å formidle oppdatert bredde- og dybdekunnskap om biologiske, psykologiske og sosiale aspekter ved rusmiddellidelser. Boken er i lommeformat og er skrevet i kun 8 pkt skrift. Tabeller og kasuistikker har grå bakgrunn. De få illustrasjonene er i nyanser av grått, og flere har mangelfull forklarende tekst. Noen avsnitt inneholder en del trykkfeil. Slikt skjemmer helhetsinntrykket.

De 13 kapitlene beskriver blant annet ulike rusmidlers egenskaper, nevrobiologi, epidemiologi, sosiale og samfunnsmessige aspekter, familieperspektiv, kartlegging og diagnostikk, farmakoterapi, psykososial behandling, komorbiditet, forebygging og skadereduksjon. Hepatitt C- og hivinfeksjoner har fått et eget kapittel, det samme har rusmiddellidelser blant ungdom. Hvert kapittel innledes med en oversikt over kapitlets hovedpunkter og avsluttes med en fyldig litteraturliste. Hvert underkapittel starter på ny side, noe som bidrar til god plass for egne notater. Bakerst finnes tabeller over selvhjelpstilbud og profesjonelle organisasjoner.

Selv om ambisjonen er en helhetlig fremstilling av fagområdet, savnes omtale av en del vanlige rusmidler, som inhalanter, GHB, khat og syntetiske rusmidler. Nikotin er i noen kapitler tatt med, andre ganger utelatt. En del informasjon gjentas i ulike kapitler. Dette kan skyldes at 16 ulike forfattere har bidratt. Noen av forfatterne refererer til forrige versjon av det amerikanske diagnosesystemet, DSM-IV-TR, som var gjeldende da manuset ble skrevet, mens andre redegjør for sannsynlige endringer i DSM-5, som ble innført mens boken var til trykking. Utgivelsen kunne med fordel ha vært utsatt noen måneder, slik at den konsekvent kunne ha referert til den endelige utgaven av DSM-5. Ventetiden kunne redaksjonen ha benyttet til bedre redigering og korrekturlesing.

Ambisjonen om å tilføre dybdekunnskap er uoppnåelig med det begrensede formatet. Utgivelsen gir imidlertid en innføring i et bredt fagfelt, og for norske fagpersoner kan det være interessant å få et innblikk i de amerikanske program- og manualbaserte behandlingstilbudene. Andre bøker vil nok være mer relevante som kjernelitteratur for fremtidige norske spesialister.

Anbefalte artikler