Seksualatferd og klamydia blant ungdom i Finnmark

Kirsten Gravningen Om forfatteren
Artikkel

Skolescreening for genital klamydia avslører mange infiserte.

Kirsten Gravningen. Foto Torbein Kvil Gamst, Universitetet i Tromsø

Genital klamydiainfeksjon er oftest asymptomatisk, og ubehandlet infeksjon hos kvinner kan føre til svangerskap utenfor livmoren og barnløshet. Ifølge overvåkingsdata fra Folkehelseinstituttet har Finnmark hatt landets høyeste forekomst av klamydia.

I 2009 gjennomførte vi en tverrsnittsstudie ved hjelp av web-baserte spørreskjemaer og innsamling av urinprøver i 123 klasser ved fem videregående skoler i Finnmark. Vi benyttet en høyoppløselig genotypimetode (multilokussekvenstyping, MLST) til å kartlegge hvilke bakteriegenotyper som sirkulerer i en seksuelt aktiv ungdomspopulasjon. Klamydiaprevalens var 7,3 % hos jenter og 3,9 % hos gutter. Jentene hadde tidligere seksuell debut, oftere ubeskyttet sex og oftere fast eldre partner enn jevnaldrende gutter. Ulikheter i tidlig seksualatferd kan bidra til å forklare kjønnsforskjeller i prevalens. Tre ganger flere jenter (56 %) enn gutter (20 %) rapporterte tidligere testing i klinisk praksis, mens deltakelse i vår skolescreeningstudie var lik for jenter og gutter (93 %). Tidligere testing var knyttet til kjente risikofaktorer for klamydia, som tidlig seksuell debut, ubeskyttet sex og mange partnere. Halvparten av infeksjonene som ble funnet i vår studie, ble påvist hos deltakere som tidligere ikke hadde vært testet. MLST påviste stor genetisk variasjon og mange nye genotyper i et tidligere ikke kartlagt område.

Skolescreeningen økte andelen testede av begge kjønn og påviste et stort skjult infeksjonsreservoar. Effekt av skolescreening bør undersøkes nærmere i selekterte områder med høy klamydiaforekomst, og slik screening bør vurderes som et tillegg til andre forebyggende tiltak mot klamydia i Norge.

Disputas

Kirsten Gravningen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 6.12. 2013. Tittelen på avhandlingen er Genital Chlamydia infections among adolescents in a high-incidence area in Norway: genotypes, prevalence, early sexual behaviour and testing patterns – a cross sectional study. The Finnmark High School Study.

Anbefalte artikler