Pasientinformasjon påvirker medikamentvalg

Ivar Sønbø Kristiansen Om forfatteren
Artikkel

Leger informerer ofte pasientene om effekten av behandling. Det er ikke likegyldig på hvilken måte de gir slik informasjon.

I 2013 hentet nesten en halv million pasienter ut en resept på statiner på norske apotek. Effekten av kolesterolsenkende medisiner på hjerte- og karsykdom er godt dokumentert, men hvordan skal legen forklare pasientene hvor stor effekten er? Livslang statinbehandling kan forlenge livet med mer enn 12 måneder, men langt mindre for de fleste pasienter. Alternativt kan vi uttrykke den samme effekten som absolutt reduksjon i risiko for å dø de neste ti årene; denne kan være opptil 4 %.

I Danmark dekker trygden en årlig «forebyggingssamtale» hos fastlegen. Her vil legen blant annet vurdere risiko for hjerte- og karsykdom og eventuelt forskrive et statin. Vi randomiserte 34 danske allmennleger til enten å informere aktuelle pasienter om livsforlengelse eller absolutt risikoreduksjon ved bruk av statiner (1). 112 pasienter fikk informasjon om livsforlengelse ved en eventuell statinbehandling, mens 128 fikk informasjon om absolutt risikoreduksjon. Andelen som hevet minst én statinresept på apotek var 5 % i den første gruppen, mot 25 % i den andre. Denne forskjellen var høysignifikant. Begge pasientgrupper var like fornøyde med den informasjonen de hadde fått. Gruppene var nokså like med hensyn til risikofaktorer, men legene som informerte om absolutt risikoreduksjon, opplevde noe større arbeidsbelastning.

Undersøkelsen viser at den måten som legen forklarer effektstørrelsen på, kan ha stor betydning for valg av behandling. Våre funn kan tyde på at effekten blir oppfattet som større når den presenteres som absolutt risikoreduksjon enn livsforlengelse, men vi vet ikke sikkert om forskjellen i reseptuthenting skyldes legens eller pasientens vurdering. Vi vet heller ikke hvilken informasjonstype som er best. Helseministeren ønsker at pasientene skal spille en større rolle i valg av behandling. Vår studie tyder på at dette kan få stor betydning for medisinsk praksis.

Anbefalte artikler