Ivar Sønbø Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ivar Sønbø Kristiansen

Ivar Sønbø Kristiansen, Emily Annika Burger, Birgitte Freiesleben De Blasio
25.03.2020
No human brain has the capacity to think through all possible outcomes of an epidemic. A simulation model can keep track of many individuals and factors that influence the course of the epidemic;...
Ivar Sønbø Kristiansen, Emily Annika Burger, Birgitte Freiesleben De Blasio
18.03.2020
Intet menneske har hjernekapasitet til å tenke gjennom alle utfall ved en epidemi. En simuleringsmodell kan klare å holde orden på mange individer og faktorer som påvirker smitteforløpet. Men den kan...
Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge, Olav Helge Førde
20.08.2018
Hypotesen om at 90 % av alle melanomer skyldes sol/UV-eksponering innebærer at insidensøkningen vi har observert fra 1950-tallet forklares av en gradvis økende soleksponering fra 1930-tallet. Trude...
Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge
29.05.2018
Hospital admissions increase the closer we get to the end of life. Should we give a lower or higher priority to the treatment of patients in their last years of life than we do today? Elstad and...
Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge, Olav Helge Førde
26.06.2018
De siste 60 årene er insidensen av melanom mer enn tidoblet, mens dødeligheten «bare» er femdoblet. Dette til tross for at behandlingen er nokså uforandret. Økt eksponering for UV-bestråling har vært...
Ivar Sønbø Kristiansen, Christoffer Bugge
28.05.2018
Bruken av sykehus øker jo nærmere man er dødstidspunktet. Bør vi prioritere behandling av pasientene i de siste leveårene lavere eller høyere enn i dag? Elstads og Reinertsens undersøkelse av...
Ivar Sønbø Kristiansen
04.09.2017
Helsetjenesten er en sentral del av velferdssamfunnet og skal uttrykke grunnleggende verdier i befolkningen. Når verdispørsmål står sentralt, er politikerne på hjemmebane. Spørsmålet blir da hvilke...
Ivar Sønbø Kristiansen
06.09.2007
Legeforeningen har nylig gitt ut en statusrapport om prioritering i norsk helsetjeneste ( 1 ). Rapporten synes å være uttrykk for sterk opplevelse av ressursknapphet. Paradoksalt skjer dette etter en...
Ivar Sønbø Kristiansen, Dorte Gyrd-Hansen
04.01.2007
Samfunnet og helsetjenesten har begrensede ressurser, og noen helsetiltak må derfor nedprioriteres. En veiledende grense for hvor mye samfunnet skal være villig til å betale for et leveår, vil kunne...
Ivar Sønbø Kristiansen
03.01.2008
Det finnes dessverre ingen vidundermedisin mot korridorpasienter Pasienter har det åpenbart bedre på et pasientrom enn i en sykehuskorridor. I korridoren blir de fullstendig fratatt sitt privatliv i...
Ivar Sønbø Kristiansen
28.02.2008
Mitt usagn om at «bedre samhandling med primærhelsetjenesten synes å være nøkkelen» til færre korridorpasienter ved St. Olavs Hospital var basert på et foredrag holdt av Rolf Windspoll. Han la der...
Andrée Levorsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Olaf Gjerløw Aasland
28.08.2008
Staten dekker utgiftene for pasienter som trenger langvarig medikamentell behandling for alvorlig, kronisk sykdom. Et naturlig krav til refusjonsordninger er at de bør være enkle å administrere for...
Ivar Sønbø Kristiansen
24.09.2009
Anell, A. Hälsoekonomi 122 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 204 ISBN 978-91-44-04843-7 Målgruppen er beslutningstakere på alle nivåer i helsetjenesten. Boken er skrevet på svensk...
Ivar Sønbø Kristiansen
09.02.2006
Aftenpostens førsteside 16.12. 2005 var dominert av et oppslag om «kraftig økning av leverskader». Kilden var data fra Norsk pasientregister (NPR), som viste at antall utskrivninger under diagnosen «...
Torbjørn Wisløff, Tore G. Abrahamsen, Marianne A. Riise Bergsaker, Øistein Løvoll, Ivar Sønbø Kristiansen
19.10.2006
Hensikten med denne artikkelen er å peke på de spesielle utfordringer som reiser seg i forbindelse med evaluering av vaksinasjonsprogrammer. I artikkelen vil vi først beskrive hovedprinsippene i...
Ivar Sønbø Kristiansen
09.09.2004
Gillies, Alan What makes a good health care system? Comparisons, values, drivers. 224 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2003. Pris GBP 28 ISBN 1-85775-921-4 Dette er et ambisiøst...
Torbjørn Wisløff, Peder A. Halvorsen, Ivar Sønbø Kristiansen
12.08.2004
Pasienter, leger, administratorer og politikere har behov for å bedømme effektstørrelsen av medisinsk behandling når de skal treffe beslutninger – hva enten det er på klinisk eller mer aggregert nivå...
Ivar Aursnes, Ivar Sønbø Kristiansen
17.06.2004
Lav pris på tiazider har vært brukt som argument mot ACE-hemmere ved behandling av arteriell hypertensjon. Vi utviklet en enkel simuleringsmodell i regnearket Excel for å vurdere merkostnader og...
Ivar Sønbø Kristiansen, Knut Stavem, Kristin Linnestad, Kjeld Møller Pedersen
06.03.2003
De samlede kostnader til det norske helsevesen var i 1950 ca. 6,9 milliarder ( 1 ), mens de var ca. 101 milliarder i 1999, alt målt i 1999-kroner ( 2 ). Helsevesenet har således hatt sterk vekst de...
Ivar Sønbø Kristiansen
26.06.2003
Kernick, D Getting health economics into practice 350 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 30 ISBN 1-85775-575-8 David Kernick som er engelsk kjemiingeniør og allmennpraktiker,...