– Tiden er moden for handling

Mattis Dahl Åmotsbakken, Daniel Wærnes Om forfatterne
Artikkel

President Hege Gjessing utfordret politikerne fra landsstyrets talerstol og manet til handling for en fremtidsrettet helsetjeneste.

Gemyttlig stemning under debatten. Anne Grethe Erlandsen og Torgeir Micaelsen. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Tradisjonen tro ble et av Norges viktigste helsepolitiske verksted gjenstand for engasjert debatt blant delegater og politikere under årets landsstyremøte på Soria Moria. Den helsepolitiske debatten under årets landsmøte skulle peke inn i fremtiden, tydeliggjøre utfordringene og være en katalysator for de gode løsningene i et fremtidsrettet og bærekraftig helsevesen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, nestleder og helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Torgeir Micaelsen og Venstres Ketil Kjenseth innledet med ulike perspektiver og tanker om helsetjenestens fremtid. Sist i rekken av innledere var president Hege Gjessing. Presidenten tegnet opp et komplekst utfordringsbilde for helsetjenesten i årene fremover og ga de folkevalgte noen hovedutfordringer fra talerstolen.

Pekte mot Skagerrak

Gjessing utfordret først politikerne på folkehelseområdet. Hun pekte på flere folkehelsepolitiske grep som ulike utredninger har pekt på gjennom flere tiår, men som ennå ikke er realisert. Sunn mat må gjøres billigere, merverdiavgift på frukt og grønt må fjernes og et differensiert momssystem på sunne og usunne matvarer var klare formaninger til de folkevalgte.

– Vi ønsker et større fokus på folkehelse og ønsker at den sittende regjeringen samarbeider med oss om tiltak innen alkohol, tobakk, og andre livsstilsykdommer, sa Micaelsen.

Gjessing la vekt på en av Legeforeningens kjernesaker på folkehelseområdet: Innføringen av en times fysisk aktivitet i skolen hver dag. Hun ba forsamlingen se mot Skagerrak, hvor et av våre skandinaviske naboland i dag viser vei.

– Danmark har nå innført 45 minutter daglig fysisk aktivitet i skolen. Tiden er moden for handling og tiltaket er kostnadseffektivt, la presidenten til grunn.

Minnet om investeringspakke

Fra talerstolen støttet Gjessing helseministerens visjon om en helsetjeneste som setter pasienten først. Hun poengterte at den kommende nasjonale helse- og sykehusplanen må fastsette krav til det faglige innholdet i ulike typer sykehus.

Statssekretær Erlandsen la i sitt innlegg vekt på at regjeringen skulle gjøre en innsats for å gjøre slagordet «Pasientens helsetjeneste» om til handling, og understreket at mer makt til pasienten ikke betyr mindre makt til fagfolk.

Presidenten minnet landsstyret og politikerne om et sentralt budskap for Legeforeningen: Behovet for en investeringspakke til sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr. Det samlede investeringsbehovet i helseforetakene er i dag for stort til at det kan tas gjennom overskudd på driften av sykehusene, uten at dette går utover det pasienttilbudet.

– Vi opprettholder derfor kravet om en investeringspakke. En investeringspakke vil verne pasientbehandlingen fra ytterligere effektiviseringskrav, påpekte Gjessing.

Intens oppmerksomhet fra salen under debatten. Foto Thomas Barstad Eckhoff

– Gi fagmiljøene rom til å utvikle helsetjenesten

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste i løpet av 2015. Siden samhandlingsreformen ble innført i 2012 har antall reinnleggelser til sykehus økt og kommunene opplever et større press for å levere flere helsetjenester. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å fjerne den kommunale medfinansieringen for å lette den økonomiske byrden og styrke det kommunale helsetilbudet. Gjessing benyttet anledningen til å minne om at Legeforeningen advarte mot kommunal medfinansiering før reformen ble innført og oppfordret politikerne til å lære av erfaringene.

– Involver Legeforeningen og fagmiljøene for å finne løsningene som gir bedre samhandling. Gi fagmiljøene rom til å utvikle helsetjenesten nedenfra og opp, meddelte presidenten landsstyret.

Glødende talerstol

Politikerne ble ikke bare utfordret av presidenten, også landsstyredelegatene hadde mye på hjertet fra talerstolen. Konkrete forslag, innlegg og personlige pasienthistorier ble formidlet for et lyttende panel.

Av helsepolitiske spørsmål ville forsamlingen høre de folkevalgtes tanker om alt fra legedekningen i kommunene og legers ytringsfrihet, til legevakt og kveldsåpne poliklinikker. Spørsmålene ble verdsatt av panelet og av delegatene, noe var tydelig med all applausen som fulgte hvert innspill.

Gjessing rundet til slutt av selve debatten med å takke helsepolitikerne for deres innlegg og deltakelse. Hun avsluttet så seansen ved å rette en stor takk til alle delegatene for deres glødende engasjement under debatten.

Anbefalte artikler