Veksthormon til voksne

Anders Palmstrøm Jørgensen Om forfatteren
Artikkel

Veksthormon gitt som daglig injeksjon til voksne pasienter med hypofysesvikt har gunstige effekter, mens nytten av slik behandling hos voksne med Prader-Willis syndrom er begrenset.

Anders Palmstrøm Jørgensen. Foto: Cristina Olarescu

Pasienter med hypofysesvikt har økt sykelighet og dødelighet. Daglig selvinjeksjon med veksthormon kan bedre leveutsiktene. Barn med Prader-Willis syndrom behandles med veksthormon for lengdevekst, men effektene av behandling med veksthormon hos voksne med syndromet er lite undersøkt.

I mitt doktorgradsarbeid har jeg vist at individuelt tilpasset behandling med veksthormon, med doser justert etter effekt på insulinliknede vekstfaktor 1, over år har gunstige effekter hos pasienter med hypofysesvikt oppstått i voksen alder. De fikk bedre livskvalitet, redusert fettmasse og økt fettfri masse, bedre lipidprofil og økning i beintetthet. Beintetthetsøkning så ut til å være avhengig av adekvate nivåer av kjønnshormoner. Effektene av langtidsbehandling med veksthormon hos voksne pasienter med Prader-Willis syndrom var begrenset til en liten endring i pasientenes kroppssammensetning. I begge pasientgruppene hadde behandlingen en liten, men negativ effekt på glukosestoffskiftet.

Våre studier bekrefter at individuelt tilpasset veksthormonbehandling av voksne pasienter med hypofysesvikt har flere gunstige effekter. Nytten av slik behandling hos voksne pasienter med Prader-Willis syndrom er begrenset og må veies opp mot risikoen for en negativ påvirkning på blodsukkernivået.

Disputas

Anders Palmstrøm Jørgensen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 28.11. 2013. Tittelen på avhandlingen er Growth hormone therapy in adult onset growth hormone deficiency and Prader-Willi Syndrome.


Anders Palmstrøm Jørgensen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 28.11. 2013. Tittelen på avhandlingen er Growth hormone therapy in adult onset growth hormone deficiency and Prader-Willi Syndrome.

Anbefalte artikler