Prognose ved epilepsi hos barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arts, Willem F.

  Arzimanoglou, Alexis

  Brouwer, Oebele F.

  Outcome of childhood epilepsies

  261 s, tab, ill. Montrouge: John Libbey eurotext, 2013. Pris EUR 81

  ISBN 978-2-7420-1102-5

  Denne boken er basert på en workshop som ble arrangert i Den Haag i Nederland i 2012. Her deltok en rekke av de mest toneangivende innen barneepileptologien, og disse finnes da også igjen i forfatterlisten.

  Foranledningen til møtet var 25-årsmarkeringen av den kjente nederlandske barneepilepsistudien The Dutch Study of Epilepsy in childhood (DSEC). Studien omfatter nesten 500 barn som ble rekruttert fra fire hollandske sykehus og fulgt opp systematisk fra 1987. Hensikten med møtet var å drøfte resultatene fra denne studien og definere nye forskningsspørsmål. Noen utvalgte deltakere ble invitert til å skrive hvert sitt kapittel.

  Boken er ment å gi en state-of-the-art-oversikt over noen sentrale temaer innen barneepileptologien. Målgruppen er først og fremst pediatere med særlig interesse for epilepsi, men den kan også leses med utbytte av generelle pediatere og nevrologer.

  Denne inngår i en samling bøker utgitt av tidsskriftet Epileptic Disorders under tittelen Progress in Epileptic Disorders. Målet har vært å samle det siste innen epilepsiforskning ved å arrangere workshops, for raskt etter møtene å utgi bøker.

  Dette er ingen systematisk gjennomgang av alle aspekter ved epilepsi hos barn. Men den gir svar på enkelte relevante kliniske spørsmål. Eksempelvis drøftes i første kapittel muligheten for å enes om de samme inklusjonskriteriene og endemålene for studier innen dette feltet, noe som gjør det mulig å sammenlikne resultatene. Basert på tilgjengelig litteratur diskuteres hvordan man best kan estimere prognosen etter et første uprovosert anfall, ved nydiagnostisert epilepsi og ved forskjellige epilepsisyndromer. Imponerende lange referanselister vitner om en grundig litteraturgjennomgang.

  For meg fremstår verket som et kompendium. Ingen bilder samt lite figurer og tabeller gjør layouten litt kjedelig. Det er allerede mer enn to år siden workshopen ble arrangert. Mange av studiene som det refereres til, er av eldre dato. Lesere som jakter på «ferskvare» innen dette feltet (hvem gjør ikke det?), vil nok ha større utbytte av å lese de nyeste originalartikler, systematiske oversiktsartikler eller metaanalyser fremfor å kjøpe denne boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media