En enda bedre utgave av lærebok i statistikk fra Gunnar Løvås

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Løvås, Gunnar G.

  Statistikk for universiteter og høgskoler

  3. utg. 542 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 599

  ISBN 978-82-15-01807-2

  Løvås’ statistikkbok er skrevet for alle som ønsker å lære om sannsynlighetsteori og statistikk. Statistikk er et metodefag for de fleste natur- og samfunnsvitenskapelige disipliner, og boken er skrevet slik at den favner alle, også medisin og helsefag. Bokens fokus på metode, og ikke ett spesielt fag, inviterer leseren til tverrfaglighet.

  Dette er en omfattende bok, og den er inndelt i seksjoner om sannsynlighetsteori, beskrivende statistikk og statistisk analyse. Hver seksjon inneholder flere kapitler. Den har også en seksjon om utvalgte anvendelser, slik som kvalitetsstyring og simuleringsteknikker. Løvås bruker god tid på å motivere leseren før han fokuserer på teori og definisjoner. Boken er også rik på eksempler og regneoppgaver. Tunge matematiske bevis har forfatteren plassert bakerst. Det er flere nye temaer i denne 3. utgaven, og det jeg liker best, er at boken inneholder korte og presise oppskrifter på hvordan vi kan bruke Excel, Minitab og SPSS i anvendelsen av de ulike metodene og modellene.

  Boken er ikke skrevet spesielt for medisinsk og helsefaglig bruk, og den inneholder derfor ikke metoder som er typiske for disse fagene, slik som forløpsanalyse og logistisk regresjon. På den annen side gir boken en grundig innføring i regresjon generelt, og den inneholder også andre metoder og teknikker som er aktuelle også innen medisin og helsefag, for eksempel kvalitetsstyring og hendelsestrær.

  Statistisk modellering har endret seg de siste årene. Ideer og begreper knyttet til det å trekke kausale slutninger er et viktig fundament for hvordan man skal sette opp statistiske modeller, og for hvordan vi skal tolke resultatene fra disse modellene. Dette er ikke inkludert i Løvås’ bok.

  Boken er velskrevet, den er faglig grundig, og den har mye humor. Jeg vil absolutt anbefale den til lærere og studenter innen medisin og helsefaglige studier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media