Bedre og sikrere pasientbehandling

Elisabeth Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Et nytt nasjonalt system for implementering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er nå introdusert. Hensikten er at alle nye metoder skal være funnet trygge og effektive før de tas i bruk.

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er et samprosjekt mellom alle de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Alle metoder innen forebygging, utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering av pasienter kan vurderes i det nye systemet. Målet er at alle metoder skal vurderes systematisk før de blir innført i spesialisthelsetjenesten.

Vurderer legemidler og medisinsk utstyr

Bør det innføres bruk av sædvask i forbindelse med assistert befruktning? Bør ofatumumab benyttes ved kronisk lymfatisk leukemi?

Det er bestillerforum RHF som hver måned vurderer hvilke nye legemidler, medisinsk utstyr, prosedyrer og diagnostiske metoder som skal prioriteres for nasjonal metodevurdering, basert på innkomne forslag. Bestillerforum består av åtte fagpersoner og ledes av fagdirektør Alice Beate Andersgaard i Helse Sør-Øst.

Etter vurderingsmøter får Statens legemiddelverk og/eller Kunnskapssenteret i oppdrag å gjennomføre metodevurderinger. Til slutt er det de regionale helseforetakene som skal bestemme om den enkelte metode skal tas i bruk eller ikke.

Slik metodevurdering blir benyttet i en rekke andre land og har også vært brukt i Norge tidligere. Det nye i norsk sammenheng er at vurderingene nå integreres i et helhetlig system med forutsigbare og transparente prosesser.

To nivåer

Vurdering av nye metoder skal skje med følgende saksgang: metodevarsling, metodevurdering, prioritering/beslutning og implementering i systemet.

Vurderingen vil skje på to plan, lokalt og nasjonalt. Noen problemstillinger forutsettes håndtert på lokalt nivå før de sendes til vurdering på nasjonalt nivå. På lokalt nivå utføres det minimetodevurderinger på de enkelte helseforetak. Metodevurderingene på nasjonalt nivå utføres av Statens legemiddelverk og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Les hele rapporten på Helsedirektoratet.no

Anbefalte artikler