Fjerning av én eggstokk gir litt tidligere menopause

Elisabeth K. Bjelland, Anne Eskild Om forfatterne
Artikkel

Kvinner som har fått fjernet én eggstokk, kommer ett år tidligere i menopause enn kvinner med begge eggstokker intakt, ifølge resultatene fra en norsk befolkningsstudie.

Tidlig menopause øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, benskjørhet og demens, men kan beskytte mot østrogenavhengige kreftformer. Fjerning av én eggstokk medfører en halvering av kvinnens follikkelreserve. Det er derfor sannsynlig at kvinner som har gjennomgått slik kirurgi, vil ha økt risiko for tidlig menopause. Vi har nylig undersøkt betydningen av å fjerne én eggstokk for alder ved menopause, definert som alder ved siste menstruasjon (1).

Studien omfattet over 23 000 kvinner i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2). Kvinnene besvarte spørreskjema ved inklusjon til studien og ved oppmøte til helseundersøkelsen. Spørreskjemaene inneholdt spørsmål om opphør av menstruasjon og om alder ved siste menstruasjon. Dessuten besvarte kvinnene spørsmål om kirurgiske inngrep på eggstokker og livmor tidligere i livet.

Gjennomsnittlig alder ved siste menstruasjon var 49,59 år (95   % KI 49,19 – 49,99 år) blant kvinner som hadde fjernet én eggstokk, og 50,66 år (95   % KI 50,56 – 50,76 år) hos kvinner med begge eggstokker intakt. Etter justering for fødselsår, antall barn, røyking, kroppsmasseindeks og alder ved menarke var kvinner som hadde fjernet én eggstokk, signifikant yngre ved menopause (relativ risiko 1,27; 95   % KI 1,14 – 1,41), sammenliknet med kvinner med begge eggstokker intakt.

Siden fjerning av én eggstokk innebærer en halvering av follikkelreserven, var betydningen for alder ved menopause overraskende liten. Resultatene tyder derfor på at mekanismer i den gjenværende eggstokken kan kompensere for tapet av den andre eggstokken.

Studien er et samarbeid mellom forskere ved Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Folkehelseinstituttet.

Anbefalte artikler