Re: Medisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikk

Johan Halse Om forfatteren

Oslo universitetssykehus rapporterer om sine første erfaringer med en fallpoliklinikk (1) og finner ikke helt uventet at multimorbiditet og polyfarmasi er hyppig assosiert med falltendens. 13 % av de henviste hadde hatt tidligere frakturer. Opprettelsen av fallpoliklinikken er et betimelig og velkomment tiltak.

Finske undersøkelser har vist at forekomsten av skader i forbindelse med fall er økende selv om den aldersspesifikke insidensen synes å være avtakende (2). Heldigvis fører fall også hos eldre oftest til relativt små skader, men om lag 7 – 8 % av de fallulykkene som krever legetilsyn, fører til innleggelse i sykehus. Mer enn 70 % av disse innleggelsene er foranlediget av frakturer (3). Interessant er det at insidenskurven for fall hos eldre er svært lik insidenskurven for hoftefrakturer. Frakturer er også en selvstendig risikofaktor både for nye fall og fremtidig redusert helse (3).

Uventet var det derfor at verken osteoporoseutredning eller frakturforebyggende behandling ble nevnt i artikkelen eller i den ledsagende lederen (4). En fallpoliklinikk må forventes å ha et vidt repertoar gitt både de mange årsakene til fall og de behandlingsmulighetene man har. Selv om ulike tiltak kan redusere falltilbøyeligheten hos en eldre person, viser flere undersøkelser at «fallerne» til tross for tiltakene vil fortsette å falle (5 – 7), om enn forhåpentligvis ikke så hyppig som tidligere. Man må derfor også vurdere hvilke andre skadeforebyggende tiltak som skal iverksettes. Frakturforebygging må her sies å være et sentralt element. Heldigvis finnes for dette formålet gode diagnostiske og behandlingsmessige tiltak (8) som jeg håper fallpoliklinikken vil ta med seg i sitt videre virke.

1

Smebye KL, Granum S, Wyller TB et al. Medisinske funn i en tverrfaglig geriatrisk fallpoliklinikk. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 705 – 9. [PubMed]

2

Korhonen N, Niemi S, Palvanen M et al. Declining age-adjusted incidence of fall-induced injuries among elderly Finns. Age Ageing 2012; 41: 75 – 9. [PubMed] [CrossRef]

3

Stel VS, Smit JH, Pluijm SM et al. Consequences of falling in older men and women and risk factors for health service use and functional decline. Age Ageing 2004; 33: 58 – 65. [PubMed] [CrossRef]

4

Roksund G. Falltendens hos eldre. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 688. [PubMed]

5

Gregg EW, Pereira MA, Caspersen CJPereira MACaspersen CJ. Physical activity, falls, and fractures among older adults: a review of the epidemiologic evidence. J Am Geriatr Soc 2000; 48: 883 – 93. [PubMed]

6

Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ et al. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev 2012; 9: CD007146. [PubMed]

7

Palvanen M, Kannus P, Piirtola M et al. Effectiveness of the Chaos Falls Clinic in preventing falls and injuries of home-dwelling older adults: a randomised controlled trial. Injury 2014; 45: 265 – 71. [PubMed] [CrossRef]

8

Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H et al; Scientific Advisory Board of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) and the Committee of Scientific Advisors of the International Osteoporosis Foundation (IOF). European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos Int 2013; 24: 23 – 57. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler