Terapeutisk hypotermi etter hjertestans?

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Kontrollert temperatur på 36 °C ga samme resultat som aktiv nedkjøling til 33 °C etter hjertestans. Dette viser en fersk multisenterstudie med norsk deltakelse.

Fra venstre: Jørund Langørgen. Foto: Privat. Jan Hovdenes og Jan Frederik Bugge. Foto: Leif-Åge Øksenvåg, Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Hjertestans utenfor sykehus er forbundet med høy dødelighet og nedsatt nevrologisk funksjon hos dem som overlever. Terapeutisk hypotermi, dvs. nedkjøling til 32 – 34 °C i 12 – 24 timer, har vært anbefalt hos pasienter som ankommer bevisstløse til sykehus etter hjertestans, men dette er omdiskutert.

I en stor multisenterstudie ble pasienter etter hjertestans randomisert til å bli nedkjølt til enten 33 °C eller 36 °C i 24 timer. Studien omfattet 950 pasienter fra 36 sentre i ti land, inkludert Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og Haukeland universitetssykehus. Resultatene er nylig publisert i TheNew England Journal of Medicine (1).

Andelen døde etter 180 dager var lik i begge grupper, hhv. 50 % og 48 %. Det var heller ingen signifikante forskjeller i nevrologisk resultat, verken ved bruk av skåringssystemet Cerebral Performance Category (CPC) eller modifisert Rankin-skala. Analysene ble justert for kjente prognostiske risikofaktorer, uten at det ble vist forskjeller mellom gruppene.

– Denne studien viser at nedkjøling til 33 °C ikke gir noen fordeler fremfor nedkjøling til 36 °C, sier Jan Hovdenes, overlege i anestesi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og medforfatter i studien. – Muligens skyldes den tidligere dokumenterte behandlingseffekten av nedkjøling fravær av feber, ikke en direkte positiv behandlingseffekt av hypotermi. Studien åpner for en gjennomgang av nåværende retningslinjer om nedkjøling til 32 – 34 °C, med spørsmål om måltemperaturen skal endres til 36 °C, sier Hovdenes.

Forskernettverk om hypotermi

Studien ble initiert av personer innen Northern Hypothermia Network, som ble etablert for å gjøre registerstudier med hjertestanspasienter. Kontaktnettet er senere utvidet til å omfatte intensivleger i Australia og flere europeiske land. Overlegene Jan Hovdenes og Jan Frederik Bugge ved Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus, og overlege Jørund Langørgen ved Avdeling for hjertesykdommer, Haukeland universitetssykehus, er norske medforfattere i studien. Den ble finansiert med svenske midler. Forskernettverket planlegger nå flere randomiserte studier med intensivpasienter innkommet etter hjertestans.

Artikkelen ble publisert i The New England Journal of Medicine, som er et av de mest prestisjetunge medisinske tidsskriftene, i desember 2013.


Hypotermi: Definert som kroppstemperatur < 35 °C og klassifiseres som mild (35 – 33 °C), moderat (32 – 29 °C) og alvorlig (≤ 28 °C).

Cerebral Performance Category (CPC): Et grovt skåringssystem på hjernefunksjon, hvor 1 er normal, 2 er lett nedsatt funksjon, 3 er alvorlig hjerneskade, 4 er koma og 5 er død.

Modifisert Rankin-skala: Et skåringssystem som har noen flere trinn og differensierer mer mellom grader av funksjonsnedsettelse enn CPC-skalaen. Den er primært laget for skåring av funksjonsnivået hos slagpasienter.

Anbefalte artikler