Forurensning gir økt risiko for akutt hjertesykdom

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Selv ved eksponering som er under etablerte grenseverdier, gir langvarig utendørs partikkelforurensning økt risiko for akutt koronarsykdom.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Sammenhengen mellom langvarig eksponering for luftforurensning og akutt kardiovaskulær sykdom er usikker. Effekten av luftforurensning på akutt hjerteinfarkt og ustabil angina pectoris er nå undersøkt i en europeisk multisenterstudie (1).

11 kohorter, som omfattet rundt 100 000 personer i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland og Italia, ble fulgt i gjennomsnittlig 11,5 år. En økning på 5 μg/m³ i estimert årlig konsentrasjon av partikler < 2,5 μm i diameter (PM2,5) var assosiert med 13 % økt risiko for akutte koronare hendelser (hasardratio 1,13; 95 % KI 0,98 – 1, 30), mens 10 μg/m³ økning i PM10 var forbundet med 12 % økt risiko (hasardratio 1,12; 95 % KI 1,01 – 1,25). Signifikante positive assosiasjoner ble også funnet ved lavere nivåer enn de europeiske grenseverdiene på 25 μg/m³ for PM2,5 og 40 μg/m³ for PM10 som årsgjennomsnitt.

– Luftforurensningen i denne studien svarer til nivåene i de største norske byene for flere av kohortene, sier seniorforsker Marit Låg og forsker Bente Oftedal ved Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet.

– En usikkerhet ved denne type studier er klassifisering av helseutfallene. Spesielt når det gjelder dødsfall utenfor sykehus kan det være vanskelig å fastslå riktig dødsårsak. En annen usikkerhet gjelder beregningen av luftforurensningseksponeringen. I denne studien er eksponeringen også beregnet for en periode etter forekomsten av helseutfallene. Dessuten er ikke vedfyring fanget opp i modellen, påpeker Oftedal.

– Til tross for visse svakheter er dette en viktig studie som støtter opp under det syn at dagens grenseverdier for partikkelforurensning i EU og Norge er for høye, sier Låg.

Anbefalte artikler