K. Hytten svarer:

Karsten Hytten Om forfatteren
Artikkel

Kollega Pihl synes å mene at Rådet for legeetikk insinuerer at han (og andre) har utnyttet sin posisjon når han har henvist pasienter til spesialisthelsetjenesten. Det mener vi ikke. Selv om de fleste i landet nå er knyttet til en fastlege, er Rådet kjent med at det også er en del leger som driver en liten privatpraksis ved siden av sin hovedstilling eller etter pensjonering. Det er også leger som driver allmennlegepraksis på fulltid uten å være fastleger.

At leger som Pihl med en liten praksis også kan og bør henvise til spesialisthelsetjenesten tar Rådet høyde for i det nest siste avsnittet av artikkelen Legers private henvisningspraksis (1): «Samtidig erkjenner Rådet at det finnes medisinsk begrunnede situasjoner som gjør direkte henvendelse til sykehus riktig og nødvendig. Det kan også gjelde elektive situasjoner der det er åpenbart at ytterligere diagnostikk og behandling må skje i spesialisthelsetjenesten. I slike situasjoner kan direkte henvisninger være ressursbesparende, jfr Etiske regler for leger Kap I §12 .»

Anbefalte artikler