Variabelt om kvalitet

Anette Fosse Om forfatteren
Artikkel

Bergland, Ådel

Moser, Ingunn

Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre

219 s, tab. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. Pris NOK 349

ISBN 978-82-02-40745-2

Boken er skrevet som en inspirasjonskilde og ressursbok for studenter og ulike yrkesgrupper som ønsker å arbeide med kvalitetsutvikling innenfor helsetjenesten til eldre.

Hvert kapittel har ulike forfattere, og kapitlene er sydd sammen av de to redaktørene i et detaljrikt innledningskapittel. Resten er delt i to hoveddeler. Del 1 beskriver teoretiske perspektiver og begreper når det gjelder kvalitet og læring. Del 2 er en samling av ulike kvalitets- og forskningsprosjekter beskrevet av dem som gjennomførte prosjektene. Innholdsfortegnelsen gir god oversikt over de ulike temaene.

Layouten er grei, men boken er generelt teksttung med få illustrasjoner. Språk og kapitteloppbygging varierer med de ulike forfatterne. Deler av boken er lett, velskrevet og oversiktlig, mens andre deler har tungt språk og oppleves vanskelig tilgjengelig.

I innledningskapitlet trekker redaktørene frem noen fellestemaer og introduserer kapitlene/prosjektene i tilknytning til disse. Tema-ene er blant annet det teoretiske grunnlaget for kvalitetsarbeid og læring i praksis, betydningen av å skape arenaer, strukturer og kultur for kvalitet, planlegging, forberedelser og forankring, kartlegging av nåværende situasjon og kulturelle aspekter. I omtalen av hvert av fellestemaene viser redaktørene til hvilke prosjekter som sier noe om dette. Denne måten å presentere innholdet på er en god idé, men oversikten forsvinner til en viss grad i teksten. Jeg savner en informasjonsramme som knytter de ulike prosjektene til de ulike fellestemaene. Det kunne gjort innholdet mer tilgjengelig dersom man ikke har tid eller lyst til å lese hele boken, men trenger konkrete råd og tips til sin egen gryende prosjektidé. Redaktørene ønsker å utfordre leseren på forholdet mellom fagutvikling, kvalitetsutvikling og forskning og viser til at de fleste prosjektene som presenteres, omfatter både fag- og kvalitetsutvikling og forskning i ulike former for samspill.

Kapittelforfatterne har ulik fag- og yrkesbakgrunn fra forskning, undervisning og praksis i ulike deler av helsetjenesten. De fleste er sykepleiere med videreutdanning, men forfatterstaben består også av leger, ergoterapeuter, sosiologer og en fysioterapeut. Den faglige bredden bidrar til mangfoldet, men også til den store variasjonen i presentasjonsform og tilgjengelighet.

Anbefalte artikler