Spennende, men noe fragmentarisk om psykosomatikk

Egil Andreas Fors Om forfatteren
Artikkel

Osika, Walter

Psykosomatik i teori och praktik

358 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2013. Pris SEK 351

ISBN 978-91-44-06981-4

Redaktør er Walter Osika, som er spesialist i indremedsin, kardiologi og psykiatri ved Karolinska Institutet. Det er i alt 20 forfattere, og bortsett fra professor McEwen er alle svenske. De fleste er leger.

Målgruppen er studenter i medisin, sykepleie, jordmorfag, psykologi, fysioterapi og ergoterapi, i tillegg til andre kliniske terapeuter. De første seks kapitlene er en introduksjon med teoretiske og konseptuelle betraktninger, historikk, migrasjon og kulturelle aspekter ved psykosomatikk, sosiale roller, arbeidsmiljø og kritiske livshendelser som risiko for psykosomatiske plager. Deretter kommer ett kapittel med et allmennmedsinsk perspektiv på psykosomatisk medisin. Hoveddelen består av flere kapitler som har organspesifikt søkelys.

Forfatterne vil mye, og mye er bra. For denne anmelder er det likevel et problem at selve begrepet «psykosomatik» er uklart og dårlig operasjonalisert, både i boken og generelt. Det er bare avsatt en halv side til begrepsdiskusjon.

Det er positivt at arbeidsmiljø og kritiske livshendelser trekkes frem som risiko for psykosomatiske lidelser. Den teoretiske delen har interessante ansatser, virker utradisjonell og alternativ, men fremstår dessverre som ganske fragmentert.

I den organspesifikke delen er tilstandene godt beskrevet i forhold til psykosomatikk/funksjonelle somatiske syndromer, sykdommer og nevrobiologi. Bortsett fra kapitlet om hjerte- og karsykdommer er det god bruk av kliniske eksempler i denne delen, noe som gjør den interessant og nyttig å lese. Kapitlene om smerte og stress, som kommer etter de organspesifikke lidelsene, mangler derimot kliniske kasuistikker, mens kapitlet om søvnproblemer er bra på det.

Den siste delen dreier seg om behandling, men ikke gjengitt som en systematisk oversikt med evidensbasert kunnskap eller «state of the art». I stedet presenteres alternative behandlinger med oppmerksomt nærvær (mindfulness), kunstterapi, naturterapi og komplementær og alternativ medisin (KAM).

Dette er en spennende, men noe fragmentarisk og konseptuelt uklar bok som omhandler vanskelige og viktige problemstillinger. Den er mer teoretisk enn praktisk, ikke evidensbasert, men vil kunne være nyttig for målgruppen, så fremt man supplerer med andre bøker som utfyller dette vanskelige feltet.

Anbefalte artikler