Kort og oversiktlig fremstilling av sjelden, medfødt ørelidelse

Kim Alexander Tønseth Om forfatteren
Artikkel

Kaga, Kimitaka

Asato, Hirotaka

Microtia and atresia

Combined approach by plastic and otologic surgery. 142 s, tab, ill. Basel: Karger, 2013. Pris CHF 198

ISBN 978-3-318-02385-5

Målgruppen er personer som ønsker kunnskap om mikroti (manglende øre) og atresi av den ytre øregangen. I praksis vil dette primært si plastikkirurger og øre-nese-hals-leger som er involvert i denne pasientgruppen. Boken kan også være nyttig for barneleger og allmennpraktikere som kan komme i kontakt med disse pasientene, i tillegg til relaterte yrker som audiografer, audiopedagoger, audiofysikere og logopeder.

Bidragsyterne legger særlig vekt på hvordan behandlingen av disse tilstandene kan gjøres samtidig for å optimalisere det endelige resultatet og for å redusere antall operative prosedyrer.

Hovedforfatterne og et titalls medforfattere er fra Japan. I seks hoveddeler tar de for seg etiologi, diagnostisering, kirurgiske metoder, komplikasjoner, behandling av postoperative sår og postoperativ hørsel. Kliniske bilder, figurer og tabeller er gode. Hvert kapittel avsluttes med tilhørende referanser.

Første del, om etiologi og genmutasjoner, er på drøyt fem sider, men likevel tilfredsstillende for den tiltenkte lesergruppen. Andre del, om diagnostisering, inneholder kapitler om klassifisering av mikroti/atresi, bildediagnostikk, hørselsmålinger, utvikling av ytre øre, ørekanalen og ribbein. Det er også mindre kapitler om ørets posisjonering, anomalier av mellomørebein, psykososiale aspekter, mellomørebetennelse og momenter rundt når man skal operere. Kapitlene er relativt korte, men de tar likevel for seg de viktigste aspektene.

I den tredje delen om kirurgiske metoder tar forfatterne for seg hvordan mikroti/atresi rekonstrueres. Disse kapitlene er de mest omfattende og er godt illustrert med figurer av operasjonsteknikkene. Først beskrives første seanse av operasjonen som innebærer rekonstruksjon av det ytre øret med bruk av brusk fra ribbein. Deretter legger de særlig vekt på annen seanses kombinasjonsprosedyrer hvor øret løftes frem for å få projeksjon – samtidig som øregangen rekonstrueres. De beskriver også hvordan øret løftes frem uten øregangsrekonstruksjon basert på temporalisfascien, men de omtaler ikke enklere teknikker med for eksempel bruk av galealapp, som i stor grad benyttes i Norge.

I de siste tre hoveddelene tar forfatterne opp de viktigste momentene rundt komplikasjoner og postoperativ hørsel. De gir imidlertid begrensede løsningsforslag på hvordan disse komplikasjonene kan håndteres.

Bidragsyterne dekker de fleste aspekter rundt mikroti/atresi på en kort og oversiktlig måte. Boken burde være pensum for de fleste som behandler disse pasientene, selv om ikke alle alternative teknikker er beskrevet.

Anbefalte artikler