Intelligens kan læres

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Martinez, Michael E.

  Future bright

  A transforming vision of human intelligence. 303 s, ill. New York: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 23ISBN 978-0-19-978184-3

  Future bright kan ved første øyekast oppfattes som nok et tilskudd i jungelen av bøker om selvutvikling på tvilsomt empirisk grunnlag. Forfatteren har imidlertid helt andre ambisjoner. Budskapet formuleres klart: Intelligens kan utvikles gjennom hele livet. Det finnes målrettede metoder for å oppnå dette, og en økning av befolkningens intelligens vil kunne ha store positive effekter for menneskeheten.

  Michael Martinez var professor ved Universitetet i California. Han drev forskning på undervisning og intelligens og har utgitt flere bøker om temaet. Future bright utgis posthumt da Martinez døde etter langvarig kreftsykdom etter at boken var skrevet ferdig.

  Kapitlene er logisk oppbygd. Repetisjoner og oppsummeringer er flittig brukt, noe som gjør boken lettlest til tross for omfattende fagstoff. Først gjennomgår han kunnskapsgrunnlaget for menneskelig intelligens og varianter av denne som målbart fenomen. Anmelderen, som selv ikke er ekspert på feltet, oppfatter dette som en svært nyttig fremstilling. Deretter drøftes sammenhengen mellom intelligens, biologi, genetikk og miljø. Mulige årsaksforklaringer bak «The Flynn effect» – at gjennomsnittlig IQ i befolkningen har økt gjennom de siste 100 år – drøftes grundig.

  Hovedbudskapet er at intelligens er mer påvirkelig av miljøfaktorer enn man vanligvis tenker seg. Ensidig søkelys på faktalæring i skolen kritiseres, og forfatteren ser her ut til å ha noe å bidra med i vår hjemlige skoledebatt. I den siste delen diskuterer han hvordan intelligens i samspill med hensiktsmessige karaktertrekk kan nyttes for å oppnå et «suksessfullt liv».

  Boken avsluttes med ti strategier for å styrke intelligensen og kobler disse til konkrete utfordringer for henholdsvis individet, foreldrene, lærerne og lederne i samfunnet. Dagens komplekse samfunn stiller stadig høyere krav til intelligens for å lykkes. Forfatteren understreker sterkt at utvikling av intelligens, som menneskenes virkelige unike redskap, er en nødvendig forutsetning for klokskap og for at de rette avgjørelser tas for en positiv utvikling på jorden.

  Totalt sett er dette en imponerende klar og tilgjengelig fremstilling av intelligens som fenomen, og muligheten for, og viktigheten av, å utvikle den målrettet. Teksten kan oppfattes som litt «amerikansk», både ved samfunnsreferansene og kanskje også ved at suksess som noe objektivt ikke problematiseres i særlig grad. Jeg anbefaler likevel boken varmt til alle kolleger og andre med et minimum av menneske- og samfunnsinteresse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media