Endrer levertransplantasjon forløpet av inflammatorisk tarmsykdom?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Levertransplantasjon kan føre til økt sykdomsaktivitet av inflammatorisk tarmsykdom hos pasienter med primær skleroserende kolangitt.

  Primær skleroserende kolangitt er en kronisk galleveissykdom og en hyppig årsak til levertransplantasjon i Norden. De fleste av disse pasientene (ca. 80 %) har også inflammatorisk tarmsykdom, oftest i form av ulcerøs kolitt.

  I doktoravhandlingen min har jeg studert forløpet av inflammatorisk tarmsykdom og risikoen for kolorektal neoplasi hos pasienter som har både inflammatorisk tarmsykdom og primær skleroserende kolangitt.

  Avhandlingen bygger på to studier. Den ene er en prospektiv tverrsnittsstudie, der norske pasienter med primær skleroserende kolangitt (n = 184) ble inkludert fortløpende gjennom tre år. Den andre er en retrospektiv studie av alle levertransplanterte pasienter med denne tilstanden i Norden (n = 439) over en 20 års periode.

  De fleste pasientene hadde milde eller helt fraværende tarmsymptomer. Bedømt ved koloskopi var aktiviteten av tarmsykdommen generelt lav, men mer uttalt i høyre colon enn i venstre. Rectum fremsto ofte inflammasjonsfri.

  Økt aktivitet av tarmsykdommen etter levertransplantasjon forelå hos 40 % og var assosiert med dagens standard immundempende behandling (takrolimus og mykofenolatmofetil). Tidligere standardregime (ciklosporin A og azatioprin) viste en beskyttende effekt. Generell risiko for kolorektal neoplasi var 17 % etter 20 år med diagnosen inflammatorisk tarmsykdom. Risikoen økte signifikant etter levertransplantasjon og var assosiert med bruk av aminosalisylater og ursodeoksykolsyre.

  Funnene mine tyder på at aktivitet av inflammatorisk tarmsykdom kan være relatert til hvilken type immunsuppressiver som brukes etter levertransplantasjon. Høy forekomst av kolorektal neoplasi hos pasienter med både primær skleroserende kolangitt og inflammatorisk tarmsykdom understreker betydningen av hyppige koloskopiundersøkelser hos denne pasientgruppen.

  Disputas

  Kristin Kaasen Jørgensen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 21.11. 2013. Tittelen på avhandlingen er Inflammatory bowel disease in primary sclerosing cholangitis: clinical characteristics in liver transplanted and non-transplanted patients.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media