Slankere bokversjon – komplett på nett

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Fjeldstad, Trygve

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013

1 502 s, tab, ill. Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok, 2013. Pris NOK 395

ISBN 978-82-90732-11-5

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en velkjent og autoritativ oppslagsbok som distribueres fritt til leger, farmasøyter, studenter, sykehus og helseinstitusjoner. Publikasjonen er finansiert av staten, og det redaksjonelle arbeidet er tuftet på et samarbeid mellom Apotekforeningen, Helsedirektoratet, Legeforeningen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Statens legemiddelverk.

Den trykte 2013-versjonen er redusert med 500 sider siden forrige revisjon i 2010. Dette har vært et nødvendig grep, da de foregående bøkene suksessivt este ut til uhåndterlige dimensjoner – et paradoks til en «håndbok» å være. Færre sider betyr ikke at viktig stoff er utelatt. Man har bare valgt å flytte en rekke kapitler fra bok til internett – hvilket er fornuftig å gjøre i en tid med ekspanderende legemiddelinformasjon.

Boken er beregnet på medisinske generalister som allmennleger, sykehjemsleger og turnusleger. I de 24 terapikapitlene (T-kapitlene) omtaler man viktige sykdommer og grunnlaget for behandlingsstrategier. Deretter følger 21 legemiddelkapitler (L-kapitler) hvor man utdyper indikasjoner og bruksområder for legemidler. Den siste delen består av 24 generelle kapitler (G1– G24) som omhandler medisinsk farmakologi og forskrivningspraksis.

Papirversjonen inkluderer de fleste terapi- og legemiddelkapitlene og enkelte generelle kapitler med særlig relevans for forskrivning, så som kapitlene om legemiddelbruk ved nedsatt nyre- og leverfunksjon. En rekke tabeller finnes nå bare i nettversjonen, mens interaksjonstabellen er strøket fra både nett og papir. I stedet henvises det til Legemiddelverkets interaksjonssøk. Behandlingsveilederne START, STOP og NorGeP er lagt til kapitlet om eldre og legemidler, og systematisk legemiddelgjennomgang er tatt inn som eget kapittel.

Nettversjonen har stilren design, oversiktlig tematikk og klikkbare kryssreferanser. Søkefunksjonen er blitt mer nyansert, med bedre vekting av treff. Personlig synes jeg nettversjonen fungerer best på nettbrett: Søk på «hypertensjon», og du vil få opp instruktive artikler som du kan sveipe gjennom i ro og mak. Applikasjonen for smarttelefoner er en god nyhet, men her bør søkefunksjonen bli mer målrettet. At teksten ikke lar seg ekspandere på «touch screen» er også et lite skår i lesegleden.

Til tross for disse få innvendingene av teknisk art, synes jeg at integreringen mellom papir og nett er spennende og vellykket for legemiddelhåndboken. Jeg vil anbefale kolleger å laste opp nettversjonen som en favoritt på nettleseren – og bruke den som et skattkammer for faglig fordypning. Samtidig fortjener papirversjonen fortsatt en sentral plass i bokreolen.

Anbefalte artikler