Litt haltende om nevrorehabilitering

Trygve Holmøy Om forfatteren
Artikkel

Wæhrens, Eva Ejlersen

Winkel, Annette

Jørgensen, Henrik Stig

Neurologi og neurorehabilitering

2. utg. 519 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2013. Pris DKK 575

ISBN 978-87-628-1016-7

Dette er annen utgave av det danske verket, som primært er beregnet på fysioterapeuter og ergoterapeuter som arbeider med nevrorehabilitering i hverdagen. Leger og sykepleiere som arbeider innenfor disse feltene, også ved sykehjem, vil kunne ha glede av boken. Den er delt i fire: Den generelle delen er en god og rask innføring i nevroanatomi og generell symptomlære, f.eks. spastisitet og blæreforstyrrelser. I den andre delen tar forfatterne for seg de viktigste nevrologiske sykdommene, mens del tre omhandler rehabilitering av disse. I del fire presenterer de fysio- og ergoterapeutisk teori, inkludert bevegelsesvitenskap. Forfatterne er en rekke danske spesialister med bakgrunn fra fysioterapi, ergoterapi, nevrologi, nevrospykiatri og psykologi.

Del en og to er det lite å utsette på. Fra en leges ståsted er imidlertid del tre den viktigste delen, ettersom nevroanatomi og sykdomslære omtales i mange andre læreverk. Del tre omfatter om lag 110 sider og er dessverre den svakeste og mest overfladiske. Dette reflekterer muligens at effekten av rehabiliteringstiltak ved vanlige nontraumatiske nevrologiske sykdommer i mange tilfeller er dårlig dokumentert. Om dette skyldes at det er vanskelig å utføre gode studier innen feltet, eller om rehabiliteringstiltakene har begrenset effekt, gir boken i liten grad svar på.

Teksten er like fullt preget av stor vilje til vitenskapelighet og akademisering, med hyppige referanser til studier som sjelden er avklarende. Dette går muligens på bekostning av formidling av forfatternes konkrete kliniske erfaring, for eksempel av hvordan rehabiliteringsarbeidet utføres i praksis. Det gjør at jeg sitter igjen med relativt få nyttige innspill.

Utvalget av litteratur kan i noen tilfeller virke litt søkt og utdatert: En Cochrane-rapport om kognitiv rehabilitering ved demens fra 2003 drøftes i detalj, spesielt at det ikke hadde vært utført randomiserte kliniske studier. La gå at boken muligens gikk i trykken før en tilsvarende Cochrane-rapport ble publisert i 2013, der nettopp en randomisert klinisk studie omtales, men det forsvarer ikke at man dveler ved ti år gamle oversiktsartikler og metaanalyser. Det gir også et dårlig inntrykk at korrekturlesingen av og til svikter, for eksempel har nummereringen av halve referanselisten falt ut i MS-kapitlet. En mer alvorlig svakhet er at boken ikke omfatter ryggmargsskade, som er et meget viktig felt innen nevrorehabiliteringen.

Til tross for sine svakheter representerer denne utgivelsen et verdifullt initiativ. Nevrologiske sykdommer og skader er hyppige og har store konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Boken illustrerer at akademisering i seg selv ikke nødvendigvis løfter fagfeltet til ønsket nivå.

Anbefalte artikler