Kort og godt om kunnskapsbasert praksis

Anne Mette Asfeldt Om forfatteren
Artikkel

Bjørndal, Arild

Flottorp, Signe

Klovning, Atle

Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag

3. utg. 194 s, tab, ill, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 395

ISBN 978-82-05-44989-3

Tre erfarne fagpersoner innen dette viktige og aktuelle feltet har i tredje utgave av Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag gitt studenter, og ikke minst helsearbeidere, et redskap for kunnskapshåndtering i praksis.

Boken fortjener å bli lest som en sammenhengende tekst, da den systematisk bygger opp forståelsen for hele tankegangen bak kunnskapshåndtering. Er man noe kjent med stoffet fra før, vil det helt sikkert også gi utbytte å lese enkeltkapitler. Tonen er diskuterende og problematiserende.

Kompetanse i kunnskapshåndtering skulle være et opplagt ønske for alle helsearbeidere. Her fyller denne lett tilgjengelige teksten på norsk sin plass. Kapittel 1 motiverer leseren til å forstå hvorfor systematisk kunnskapshåndtering er nødvendig og nyttig. De følgende kapitlene er en gjennomgang av hvordan man går frem på en konkret måte. Kapittel 2 er viet til kunsten å stille gode spørsmål, fulgt av kapitler om å gjøre gode søk og å vurdere litteratur grundig samtidig som man unngår å lese inferiør forskning. Sammenhengen mellom spørsmål og studiedesign er grundig behandlet, og leseren får forståelse av verdien av systematiske oversikter og retningslinjer. Vektlegging av pasientens preferanser og hvordan implementere forbedringer er en matnyttig avslutning. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver for refleksjon.

Kapittel 3 fortjener en liten klype pepper. Det omhandler innhenting av relevant litteratur. De overordnede betraktningene og forklaringen på forskjeller mellom primær- og sekundærlitteratur er klar. Imidlertid lyktes jeg ikke å følge den praktiske veiledningen i litteratursøk på Helsebibliotekets sider. Her hadde det vært mer hensiktsmessig med henvisning til et oppdatert elektronisk søkekurs på Helsebiblioteket – om et slikt finnes. Et beskrivende register over de mange lenkene til gode nettressurser som nevnes i teksten, ville også vært en nyttig tilføyelse.

Boken er velegnet til å stimulere interesse for kunnskapshåndtering og nyttig for å organisere sine tanker og sin praksis rundt dette. Helsearbeidere fra alle fagfelt vil ha stor glede av denne utgivelsen. Den vil egne seg utmerket i undervisningen av studenter. Den er også et godt grunnlag om man selv skal utarbeide retningslinjer eller sette i gang forbedringsarbeid, selv om man da må påregne å supplere med mer dyptgående litteratur og kursing.

Anbefalte artikler