Klokt om makt og hjelp

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Skau, Greta Marie

  Mellom makt og hjelp

  Om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. 4. utg. 170 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-15-02198-0

  Helsefagenes mandat og begrunnelse er etisk. Hensikten er å hjelpe. Derfor behøver fagutøverne kunnskap, handlingsrom og vilje til å utøve kompetent og trygg autoritet. Men med faglig autoritet, eller skal vi våge å kalle det makt, følger dilemmaer og utfordringer. Makt kan misbrukes, selv når intensjonene er gode. Resultatet kan bli krenkelser, avmakt og uhelse for den svake part.

  Profesjonsmaktens flertydighet ble knapt tematisert i min studietid. Jeg velger å tro at dagens medisinstudenter oftere inviteres til refleksjon over faglig maktutøvelse, men sannsynligvis er undervisningen personavhengig og usystematisk. Det burde vi kanskje gjøre noe med.

  For vitterlig handler medisinens kollektive, og en leges individuelle, mandat til å definere og stille diagnoser og utferdige medisinsk dokumentasjon også om makt. Det er dernest grunn til å dvele ved det som skjer med et menneske i overgangen fra å være en privat og myndig person til en «pasient», «klient» eller «bruker».

  Teksten gir god tankehjelp i forhold til en rekke temaer som aktualiserer makt- og hjelpkonstellasjoner i helse- og omsorgstjenesten. Den inneholder dessuten pedagogiske tips hvis man vil stimulere til refleksjon og debatt. Målgruppen er «alle som arbeider med mennesker, og som ønsker å gjøre det på en faglig kompetent og etisk bevisst måte». Forfatteren er sosiolog med bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatrien. Det preger boken på godt og vondt, avhengig av øynene som ser. Teksten er gjennomtenkt og velskrevet. Den veksler mellom teori og eksempler og unngår overforenklinger, svart-hvitt-tenkning og fordømmelser. Tematisk løfter forfatteren gradvis blikket fra individuelle, kliniske møter til kollegialt klima og organisasjonskultur.

  Eksemplene hentes i stor grad fra helse- og sosialomsorgen der man oftere snakker om klienter enn om pasienter. Det vil i utgangspunktet appellere mer til andre hjelpeprofesjoner enn til leger. Mellom makt og hjelp kan likevel forventes å finne gjenklang blant leger/studenter som kjenner seg faglig ydmyke i forhold til den autoriteten og makten de innehar, selv i dagens helsetjeneste hvor beretninger om avmektige leger og dehumanisert medisin høres stadig oftere. Kanskje er boken ekstra viktig nettopp nå, for å unngå at egen avmakt smitter over på pasienter og yngre kolleger.

  Boken kan gi inspirasjon til undervisning og veiledning av kommende leger og ledere. Teoristoffet kan lett suppleres med andre eksempler enn de forfatteren selv presenterer. Slik kan vi bidra til økt profesjonell bevissthet og en mer humanistisk medisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media