Husk å henvise til rehabilitering!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lingås, Lars Gunnar

  Ansvar for likeverd

  Etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. 2. utg. 168 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-05-39884-9

  Målgruppen er leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre som jobber med habilitering og rehabilitering. I dagens samfunn øker andelen i befolkningen som er inaktiv og lever på stønader fra Nav. Det er dessverre også tilfelle blant de under 40 år. Store etiske utfordringer synliggjøres nå på dette området i den norske velferdsstaten.

  Forfatterens intensjon er blant annet å vise hvordan disse utfordringene er en del av de ulike rehabiliteringstilbudene i Norge. Det berører verdier som rett til samfunnsdeltakelse, brukermedvirkning, personvern og ikke minst respekt for menneskeverd og mangfold.

  Lingås presenterer ulike definisjoner på fagområder som overlapper hverandre, og beskriver en tankemodell for (re)habilitering. Dessuten får vi en innføring i hvordan det er å stå utenfor de mange godene i velferdsstaten. Videre beskriver forfatteren flere pasienthistorier og kommenterer, som en oppsummering, de etiske dilemmaene disse medfører.

  I kapitlet Et verdig liv viser forfatteren at rehabilitering og habilitering springer ut av et menneskesyn som understreker alles likeverd. Dette begrunnes ved å vise til ulike filosofiske retninger og religioner fra tidenes morgen. Utviklingen av flere former for menneskerettigheter i FN er også omtalt. I jubileumsåret 2014 er det kanskje på sin plass å minne om at Grunnlovens § 110 omtaler alle mennesker som unike og med «iboende verd».

  Forfatteren beskriver avhumanisering som en tendens i vår tid. Eksempler på dette er demonisering, usynliggjøring, rangering og objektgjøring.

  Dagens Norge, inkludert medier, næringsliv, toppidrett, helsepersonell og politikere, kan ikke si seg fri for å rangere menneskeverdet etter lønnsomhet og markedsverdi. Kanskje er det på tide å snu denne tendensen? Kanskje er dette en like stor utfordring for global helse og sosial ulikhet som de miljø- og klimaendringene som nå utfordrer vår fremtid? Kapitlet Et verdikart for rehabiliteringsarbeidet vil i så fall kunne hjelpe oss til å ta ansvar for likeverd og skape en bedre samfunnsutvikling.

  Boken er verdifull for dem som jobber med fysikalsk medisin og rehabilitering, psykiatri, samfunnsmedisin og trygdemedisin. Den gir oss innsikt i hva som er etiske vurderinger i praksis. Fastleger blir minnet om å henvise til rehabilitering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media