Fortellingens kraft

Jan Ivar Røssberg Om forfatteren
Artikkel

Hamkins, SuEllen

The art of narrative psychiatry

Stories of strength and meaning. 200 s. Oxford: Oxford University Press, 2013. GBP 19

ISBN 978-0-19-998204-2

Denne boken sikter på å være en klinisk lærebok i narrativ psykiatri/psykoterapi. Etter en kort og informativ innledning går forfatteren i første del gjennom hva narrativ psykiatri er, viktigheten av en god terapeutisk allianse, den initiale psykiatriske konsultasjonen, eksternalisering og forståelse av symptomene, forløpet av behandlingen og til slutt temaer rundt samarbeidet med pasienten omkring ulike psykiatriske behandlingselementer.

I andre del beskriver forfatteren dyptgående tre ulike pasientforløp. Siste kapittel omhandler forfatterens konklusjon om narrativ psykiatri som metode i dagens psykiske helsevern og veien videre.

Boken er lettlest, og språket er nærmest fritt for faglige utrykk. De få som er, blir enkelt forklart for leseren. De viktigste faglige aspektene ved metoden er oppsummert i tabeller på passende steder i hvert kapittel. Dette gjør at pasienthistoriene som beskrives, ikke blir avbrutt av faglige og tekniske aspekter ved metoden. Tabellene er meget informative og bidrar til at boken og feltet narrativ psykiatri blir mer forståelig for lesere som ikke kjenner dette feltet fra før. Etter hvert avsnitt er det også angitt en referanseliste.

Det er ikke angitt noen spesiell målgruppe, men utgivelsen er nok likevel mest tiltenkt utdanningskandidater og spesialister i psykiatri som ønsker en innføring i den narrative psykoterapeutiske metoden. Som en innføring til dette feltet fungerer boken etter sin hensikt. Den inneholder også mye godt stoff om psykoterapi generelt. Kapitlet om den terapeutiske relasjonen er utfyllende, og de fleste med interesse for samtaleterapi vil ha glede og nytte av å lese det. Innen mylderet av ulike psykoterapeutiske retninger er det mange fellestrekk. Terapeuter med bakgrunn fra psykodynamisk tenkning og kognitiv terapi vil, i flere av kapitlene, kjenne igjen både holdninger og teknikker fra disse retningene.

Pasienteksemplene er gode og illustrative. Sånn sett er det en bok som gir et godt innblikk i hva narrativ psykiatri er, og hvordan narrativ psykiatri kan bidra til å hjelpe mennesker som sliter. Likevel savner jeg et eget kapittel om hva som er gjort av forskning på denne metoden. Bortsett fra en del kvalitative kasusstudier beskrives ikke hva som er gjort av klinisk empirisk forskning.

Dette er ikke en dybdebok om narrativ psykiatri/psykoterapi, men med sine illustrative pasienthistorier knyttet opp til teori er dette blitt en leseverdig bok som anbefales helsepersonell med interesse for psykoterapi generelt og narrative tilnærmingsmåter spesielt.

Anbefalte artikler