En mestrende helsetjeneste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hollnagel, Erik

  Braithwaite, Jeffrey

  Wears, Robert L.

  Resilient health care

  270 s, tab, ill. Farnham: Ashgate, 2013. Pris GBP 60

  ISBN 978-1-4094-6978-0

  Det er to veier til kvalitet i helsetjenesten. Den ene veien er standardisering av prosedyrer og avviksregistrering når det oppstår feil. Denne tradisjonelle tilnærmingen egner seg for systemer med stor forutsigbarhet – forfatterne kaller dette «sikkerhet 1-prinsippet». Den andre veien er å bygge opp et system som har en iboende evne til å takle uforutsigbare hendelser, der helsearbeiderne handler riktig selv når det krever at man avviker fra de standardiserte prosedyrene. Dette kaller forfatterne «sikkerhet 2-prinsippet». For å bygge opp et slikt alternativt kvalitetssystem må man konsentrere seg om det riktige fremfor å fokusere på det som gikk galt, såkalt «resilience engineering».

  Med utgangspunkt i sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten er dette et innlegg i debatten om organisering av sykehusene, og målgruppen er derfor aktørene i helsetjenesten som er interessert i, eller ansvarlig for, kvalitet og organisering.

  De 18 kapitlene/artiklene er skrevet av forfattere fra en rekke land og inneholder flere eksempler der den tradisjonelle kvalitetstenkningen har feilet, og sykehuset/helsetjenesten derfor ikke har klart å løse problemene selv om de fulgte forutsatte prosedyrer.

  Hovedredaktør Erik Hollnagel er en kjent talsmann for «sikkerhet 2-prinsippet». Hovedbudskapet er at tradisjonell, industriell kvalitetstenkning har en begrenset effekt i helsetjenesten. Samtidig understrekes behovet for retningslinjer ved prosedyrer der avansert teknologi introduseres i behandlingen. Dette er illustrert ved en studie som ble gjort ved innføring av robotkirurgi ved et sykehus.

  Det virker som det bare er lest korrektur på enkelte kapitler. Andre inneholder unødige feil. Noen kapitler refererer studier, mens andre er mer teoretiske betraktninger og kan virke tunge å lese hvis man ikke er spesielt interessert. Flere kapitler skjemmes av at forfatterne introduserer selvlagde forkortelser i begynnelsen av kapitlet som de bruker gjennom hele teksten. Det er irriterende i vitenskapelige artikler. I en bok som dette blir det ufrivillig komisk.

  Boken er tankevekkende fordi bidragsyterne peker på farene ved å ødelegge håndverkskulturen som gjør helsearbeiderne i stand til å takle det uforutsette og få pasientene gjennom situasjoner der standardisering kommer til kort. Samtidig viser de til at ingen leger som blir spurt, vil la seg behandle ved sykehus som ikke har tradisjonelle kvalitetssystemer.

  Utfordringen i dagens helsevesen er å bevare den mestrende kulturen og samtidig ha gode, tradisjonelle kvalitetssystemer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media