Den kvalifiserte tolken, en viktig samarbeidspartner

Per Hjortdahl Om forfatteren
Artikkel

Skaaden, Hanne

Den topartiske tolken

Lærebok i tolking. 282 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 349

ISBN 978-82-15-02098-3

God kommunikasjon og gjensidig forståelse er grunnleggende i møtet mellom pasient og lege. Som helsepersonell i Norge møter vi et økende antall pasienter hvor det er behov for tolk. Utover behovet for kommunikasjon i den kliniske sammenhengen har vi en lovpålagt informasjons- og veiledningsplikt overfor våre pasienter. I det ligger et ansvar for å vurdere behovet for tolk, bestille kvalifisert tolk og ha kompetanse til å gjennomføre en konsultasjon ved hjelp av tolk. Dette innebærer at vi må ha kunnskap om hva det innebærer å være kvalifisert tolk. Her er den aktuelle boken til hjelp og nytte.

Målgruppen er først og fremst tolkestudenter, med søkelys på fremmøtetolking i en offentlig sammenheng, slik som i møtet med politiet, rettsapparatet eller helsevesenet.

Boken er grovt sett delt i to deler. Den første delen har et teoretisk perspektiv og gir rammeverket for et fag med røtter langt tilbake i historien, men som på mange måter fremdeles er under etablering og i ferd med å oppnå en profesjonsstatus. Viktig for oss som brukere av tolketjenester, er en innsikt i retningslinjer for god tolkeskikk. Tolkens yrkesetiske retningslinjer består av ni punkter, hvor to beskriver kjernen i tolkens oppgave: nøyaktighetsprinsippet og nøytralitetsprinsippet. «Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre». Dette innebærer ikke å gjengi «ord for ord», men å formidle innholdet så riktig som mulig. Nøytralitetsprinsippet innebærer at tolken skal være upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker arbeidet.

Den andre delen inneholder praktiske forhold rundt tolking, som er relevant også for klinikeren. Målet er å få både behandler og pasient til å føle at de kommuniserer direkte med hverandre, slik de ville ha gjort i en enspråklig samtale. Det som taleren har vektlagt på originalspråket, gjenspeiles i tolket utgave med samme grad av emosjoner og følelser som taleren opprinnelig uttrykte.

Betydningen av å introdusere tolkens ansvar, taushetsplikt og funksjon tidlig i konsultasjonen fremheves. Som del av dette er å klargjøre tolkens profesjonelle ansvar for å formidle upartisk alt som blir sagt av begge parter, begge veier. Derav den noe kryptiske tittelen Den topartiske tolken. I løpet av konsultasjonen bør samtalepartnerne henvende seg direkte til hverandre, ikke til tolken. Spør aldri tolkens mening om saken, og trekk ikke inn tolken som tredjepart, er andre kvalifiserte råd.

Det er 12 kapitler, og hvert kapittel avrundes med en oppsummering og sju spørsmål relatert til teksten. Avslutningsvis er det en rikholdig og oppdatert litteraturliste.

For brukere av tolketjenester gir boken et nyttig innsyn i et yrke og en viktig samarbeidspartner som vi i helsevesenet ofte lett glemmer.

Anbefalte artikler