– Hovedstadsprosessen er et politisk ansvar

Mattis Dahl Åmotsbakken Om forfatteren
Artikkel

– Det er et politisk ansvar å komme opp med en videre tiltaksplan for Oslo-sykehusene, sa president Hege Gjessing etter stortingshøringen om granskning av hovedstadsprosessen.

Legeforeningens delegasjon i Stortinget. Fra v. visepresident Jon Helle, president Hege Gjessing og hovedtillitsvalgt og overlege ved OUS Aasmund Bredeli. Foto Mattis Dahl Åmotsbakken

Legeforeningen støtter KrF og Venstre i at det overordnede ansvaret må løftes opp til politikernes bord. Legeforeningen møtte til høring i Helse- og omsorgskomiteen om en ekstern ekspertvurdering (granskning) av fusjonsprosessen ved Oslo universitetssykehus (OUS) tirsdag 25. februar. Bakgrunnen for høringen var et representantforslag fra KrF og Venstre.

Granskning er viktig for hele landet

I høringen vektla Gjessing betydningen av ledelsesansvar og klare beslutningslinjer.

– En ekstern granskning av omstillingene i hovedstadsområdet vil være viktig for læring som er direkte overførbart til fremtidige omstillingsprosesser i sykehus-Norge. Det er et ledelsesansvar å sørge for at planlagte omstillinger og endringsprosesser gjennomføres på en god og trygg måte, understreket hun overfor komiteen.

Visepresident Jon Helle mener en ekstern granskning vil være viktig for hele landet.

– Måten omstillingen har skjedd i hovedstadsområdet har kastet skygger langt utover de direkte involverte sykehusene. Vi må få et bedre grunnlag for å bli tryggere på at hele systemet fra helseminister og Storting og ned til hver enhet i sykehusene fungerer ved omstillingsprosesser, poengterte Helle.

Lange beslutningslinjer mellom ledelse og ansatte

I tillegg til å adressere betydningen av de vedvarende kapasitetsutfordringene i hovedstadsområdet, understreket presidenten de organisatoriske problemene ved OUS.

– Tverrgående kommunikasjon mellom klinikkene er dårlig og går utover den operative daglige ledelsen, samtidig som lange beslutningslinjer mellom toppledelse og de ansatte preger de pasientnære relasjonene ved sykehusene. En ekstern granskning vil kunne belyse dette ytterligere og berede grunnen for endring, var Gjessings beskjed til representantene i komiteen.

Fortsatt en prekær situasjon

Hovedtillitsvalgt og overlege ved OUS, Aasmund Bredeli, ga sin tilslutning til presidentens beskrivelse. Overlegen representerer omlag 2 800 leger ved OUS og er positiv til forslaget.

– Situasjonen for ansatte i hovedstadsområdet oppleves fortsatt som prekær, blant annet på grunn av mangelfulle IKT-systemer, dårlig tverrgående kommunikasjon og vedvarende kapasitetsutfordringer. Det er derfor avgjørende at regjering og Storting tar ansvar for de fremtidige omstillingene i kjølevannet av en ekstern granskning, var Bredelis klare budskap.

Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2014/—Hovedstadsprosessen-er-et-politisk-ansvar/

Anbefalte artikler