Jan Øystein Berle Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 262

I Tidsskriftet nr. 3/2014 s. 262 har forfatterens interessekonflikter falt ut. Det skal stå:

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han er medlem av vitenskapelig rådgivningsgruppe for Eli Lilly og har fått foredragshonorar/reisestøtte fra Eli Lilly, Lundbeck, Bristol Myers Squibb, Novartis og BioPHausia.

Anbefalte artikler