Kardiovaskulær sykdom er vanligste dødsårsak i Europa

Torvald Espeland Om forfatteren
Artikkel

Kardiovaskulær sykdom var samlet sett den hyppigste dødsårsaken i 53 europeiske land. Det er store forskjeller i mortalitet mellom landene.

En stor epidemiologisk studie som nylig er publisert i tidsskriftet European Heart Journal, er basert på statistikk fra til sammen 53 europeiske land de siste ti årene (1). Kardiovaskulær sykdom var den hyppigste dødsårsaken blant kvinner i alle landene. Blant menn var kreftsykdom den vanligste dødsårsaken i ni land. Kardiovaskulær sykdom forårsaker årlig nær 4,1 millioner dødsfall i de 53 landene, tilsvarende 46 % av det totale antall dødsfall. Hos kvinner var denne andelen 51 %.

Antallet dødsfall som skyldes kardiovaskulær sykdom har generelt gått ned i Europa de siste årene. Dette skyldes sannsynligvis redusert sykdomsinsidens og bedret behandling. Israel, Frankrike, Spania og Nederland har lavest forekomst av dødsfall som skyldes kardiovaskulær sykdom, mens Russland er blant landene med høyest forekomst, over seks ganger høyere enn Israel.

– Denne studien er god og gir en oppdatert oversikt over dødelighet av kardiovaskulær sykdom i Europa, sier overlege og professor Kaare Harald Bønaa ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital. Fremdeles er det store forskjeller mellom landene. Selv om kvaliteten på offisielle dødelighetsstatikker varierer, er det grunn til å anta at hovedfunnene er korrekte. De store forskjellene kan forklares med ulikheter i kosthold, røykevaner og fysisk aktivitet.

– Nedgangen i kardiovaskulær dødelighet kan skyldes at færre rammes av sykdom eller at prognosen blant de syke er bedret. Dessverre mangler de fleste land gode data på sykdomsinsidens. Andre studier indikerer at størstedelen av nedgangen i kardiovaskulær dødelighet kan tilskrives redusert insidens som følge av lavere nivåer av kardiovaskulære risikofaktorer i befolkningen, sier Bønaa.

Anbefalte artikler