Vellykket lærebok i miljøtoksikologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Philp, Richard B.

  Ecosystem and human health

  Toxicology and environmental hazards. 3. utg. 418 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. Pris GBP 82

  ISBN 978-1-4665-6721-4

  Målgruppen er leger med interesse og ansvar for miljørettet helsevern og, selv om den i liten grad omhandler arbeidsmiljøforhold direkte, også arbeidsmedisinere. Jeg kjenner ikke de to første utgavene, men den foreliggende er «up to date» og har blant annet fått med omtale av hendelser fra de seneste årene.

  Boken har 15 kapitler, det siste er en diskusjon av i alt 26 kasuistikker som sammen med relevante spørsmål er presentert i forbindelse med de øvrige kapitlene. Hvert kapittel starter med å gi et 1 – 2 siders historisk/samfunnsmessig overblikk. Språket er presist og lettlest og krydret med spredte personlige kommentarer.

  Det første kapitlet, om farmakologiske og toksikologiske prinsipper, gir en tilstrekkelig innføring til at resten av teksten skulle bli begripelig også for lesere uten forkunnskaper i faget. Dernest omhandles risikoanalyse, til dels satt opp mot den allmenne opplevelsen av risiko. Så følger kapitler om forurensninger i vann, jord og luft og deretter kapitler om spesifikke stoffgrupper: halogenerte hydrokarboner, metaller, organiske løsemidler, tilsatsstoffer i mat mv., pesticider, mykotoksiner mv., giftstoffer fra planter og dyr og om hormonforstyrrere («hormone disrupters»). Diskutert er også strålingsrisiko, med bl.a. «Hiroshima update», den nylige ulykken i Fukushima og også mulig helserisiko ved eksponering for ekstra lavfrekvent elektromagnetisk stråling. Det store overblikket kommer til slutt, i kapitlet Gaia and Chaos: «How things are connected». Hvert kapittel avsluttes med tips til videre lesing, hovedsakelig til litteratur av nyere dato.

  Jeg syns dette er en vellykket lærebok, og jeg har hatt glede av å sette meg inn i den. Den kan anbefales både til ferske leger og til dem med noen år på baken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media