Variert oversikt over aktuell yrkesepidemiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Venables, Katherine M.

  Current topics in occupational epidemiology

  288 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-968390-1

  Dette er ikke en lærebok, men en artikkelsamling som omhandler et bredt utvalg av emner innen yrkesepidemiologi, i alt 19 kapitler. Redaktøren er engelsk, men forfatterne er internasjonale. Mange av disse er anerkjente eksperter, og artiklene virker gjennomgående godt oppdatert. Utvalget av emner kan imidlertid virke noe tilfeldig. Målgruppen er ikke klart definert, men mange artikler vil trolig interessere så vel forskere som arbeidsmedisinere og samfunnsmedisinere.

  En vesentlig del omhandler forskningsmetode. Disse artiklene har generell interesse. Forholdet mellom frekventistisk og bayesiansk statistikk har vært uavklart innen epidemiologi. De fleste epidemiologer er erklærte frekventister, men diskuterer i praksis sine funn i lys av tilgjengelig kunnskap. Forfatterne Pearce og Corbin mener derfor at de samme epidemiologene i praksis er kvalitative bayesianere. De argumenterer godt for at litteraturen vil ha nytte av å inkorporere bayesianske metoder i metode- og resultatavsnittene. Smith og Kriebel presenterer fire hovedtyper av biologiske sykdomsmodeller for å analysere sammenhenger mellom dose og respons. Dette kan være en vei å gå for å avdekke mer spesifikke årsakssammenhenger som kan danne grunnlag for mer målrettet forebygging. Artiklene om systematiske oversikter innen arbeidsmedisin, risikoanalyse og økonomisk analyse av forebyggende tiltak er også informative. Praktisk nyttige er også artiklene som omhandler systemer for overvåking av arbeidsrelaterte sykdommer, slik som astma og eksem, og redaktørens artikkel om hvordan man går frem for å finne årsaken ved epidemiske utbrudd av astma.

  I de øvrige artiklene tar forfatterne for seg kjente sykdomsgrupper som har en velkjent eller mistenkt sammenheng med eksponering i spesielle arbeidsmiljøer. Eksempler på dette er sykdommer i kullgruveindustrien, kolonisering med MRSA som yrkesrisiko hos bønder i noen land, eller økt forekomst og dødelighet av pneumoni hos sveisere eller andre metallrøykeksponerte. Nyere problemer som sykdom hos soldater etter internasjonale oppdrag, hos gjestearbeidere eller hos eldre arbeidstakere er også behandlet.

  Alt i alt er dette en nyttig og oppdatert artikkelsamling, men den egner seg best som oppslagsbok, i mindre grad for lesing fra perm til perm.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media