Samhandlingsreformen under lupen

Ellen Tveter Deilkås Om forfatteren
Artikkel

Tjora, Aksel

Melby, Line

Samhandling for helse

Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. 339 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 425

ISBN 978-82-05-42552-1

I Samhandling for helse analyseres samhandlingsreformens muligheter for å lykkes ut fra et samfunnsfaglig perspektiv. Det beskrives hvordan reformen skal bidra til at helsepersonell motiveres av felles helsefaglige og samfunnsmessige interesser i stedet for faglige særinteresser. Legenes rolle i tverrfaglig samarbeid og deres vilkår for å kunne bidra i slike sammenhenger problematiseres.

Hvordan legenes rolle i ledelse av sykehus er endret, vektlegges i et eget kapittel. På tross av tidligere trender med generalistledere ser det ut til at skjerpede kvalitetskrav fra pasienter og tilsynsmyndigheter gjør at man i økende grad rekrutterer medisinskfaglig ekspertise i ledelsen. Andelen ledere med medisinsk bakgrunn på avdelings- og divisjonsnivå har vist seg å ligge stabilt på omkring 40  % fra perioden 2003 – 09.

Betydningen av å bygge relasjoner basert på tillit og respekt mellom ulike fagmiljøer og å sette av tid og dedikerte arenaer for dette demonstreres i en prosess for å samlokalisere akuttkirurgien ved et sykehus. Teknologi som kan forenkle og gjøre pasientenes tilværelse tryggere, blir illustrert ved GPS-bruk for å lokalisere demente som har gått seg bort.

Det diskuteres i hvilken grad sentrale forslag i samhandlingsreformen, som etablering av interdisiplinære fora og møteplasser og endrede finansielle rammevilkår, skal kunne prioriteres i et helsevesen preget av New Public Management som styringsteori. Reformens mål om at ulike bidragsytere skal prioritere felles mål foran egne særinteresser, gis små sjanser for å lykkes.

Denne boken retter seg mot helsepersonell, forskere, byråkrater, og andre som interesserer seg for helsetjenestenestenes organisering. Kapitlene har forskjellige forfattere, som beskriver ulike detaljer knyttet til organisering, koordinering og samarbeid i og mellom enheter i helsetjenesten.

Detaljer i samhandlingsprosessene vektlegges mer enn analyse av hvordan samhandlingen påvirkes av helsetjenestenes organisering og finansiering. Jeg savner en analyse av i hvilken grad samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og fastlegeordningen er påvirket av de skarpe skillelinjene mellom deres finansieringsordninger.

Anbefalte artikler