Innføring i sosiologi – mest for sykepleiere

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ingstad, Kari

  Sosiologi i sykepleie og helsearbeid

  238 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-05-44352-5

  Boken gir en innføring i sosiologisk, og i mindre grad sosialantropologisk, perspektiv på helse, sykdom, funksjonshemning og helsetjenester. Forfatteren er sykepleier med hovedfag i sosiologi og doktorgrad om sykepleieres arbeidsforhold i sykehjem.

  Stoffet er inndelt i fire hoveddeler: Introduksjon, Forskjeller i helse og helsetjenester, Samhandling og Helsearbeid og -systemer. Hver hoveddel er inndelt i kapitler. Stoffet er oversiktlig ordnet med ulik fargekode i margen for hvert kapittel, og fargene gjenfinnes i innholdsregisteret. Rammetekster med definisjoner, eksempler og diskusjonsspørsmål fungerer bra. Det samme gjelder enkle figurer. Forfatteren fører et klart språk og har stort sett en god pedagogisk fremstilling.

  I innledningsdelen er det et lite kapittel om medisinsk sosiologi. Beskrivelsen her legger opp til en motsetning mellom dette faget og tradisjonell medisin. Vi får vite at medisinsk sosiologi oppsto som en reaksjon mot naturvitenskap og skolemedisin, og at faget inndeles i tre hovedtemaer, der det første er en kritisk analyse av forebyggende helsearbeid og helseopplysning. Forfatteren viser i den forbindelse til det ikke ukjente fenomenet at hva som betraktes som sykdom, varierer med tid og sted. Det er ikke forklart hvorfor dette forholdet skulle tilsi en generelt kritisk tilnærming til forebyggende helsetjenester og helseopplysning. Anmelderen, som har en del erfaring med slik virksomhet, har hatt stor nytte av konstruktive sosiologiske – og sosialpsykologiske – aspekter på forebyggende tjenester og helseopplysning.

  Ifølge omslaget er målgruppen ikke bare studenter og praktikere i sykepleie, men også utøvere av «andre helsefag». Selv om målgruppen slik defineres som ganske vid, er profilen sterkt vinklet mot sykepleieryrket. Eksempler er tatt derfra, og i forordet defineres målet som å være at leserne kan bruke sosiologisk tilnærming som et av sine verktøy «for å utforme og gi optimal pleie og omsorg».

  For en samfunnsmedisiner – som anmelderen – er mye av tematikken kjent fra fagfelt som sosialmedisin, helseadministrasjon, helsetjenesteforskning, helseøkonomi og epidemiologi. For medisinstudenter som ønsker utfyllende lesestoff, vil denne boken på en del felt supplere lærebøkene i sosialmedisin og samfunnsmedisin. Skal jeg anbefale et enkeltkapittel spesielt, vil jeg peke på kapitlet om makt, avmakt og motmakt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media