Hvilken laboratorievirksomhet bør hjemmetjenesten ha?

Siri Fauli Om forfatteren
Artikkel

Som et ledd i Omsorgsplan 2015, vil det i regi av Noklus igangsettes et pilotprosjekt der man ønsker å komme frem til kriterier for når hjemmetjenesten bør ha laboratorievirksomhet og ev. hvilket omfang den bør ha.

Prosjektet skal se på hensiktsmessig organisering av laboratorievirksomhet for brukerne av hjemmetjenester, og komme med anbefalinger for når tjenesten bør ha slik virksomhet. Avhengig av lokale forhold og utfra medisinske og samfunnsøkonomiske aspekter, vil man se på hvilket omfang virksomheten bør ha. Der hjemmetjenesten skal ha laboratorievirksomhet må det legges til rette for at de som skal utføre denne har den nødvendige kompetanse. Pilotprosjektet er planlagt å gå over to år og er tenkt å være et forprosjekt til et hovedprosjekt der man gradvis ønsker å inkludere hele landet.

Det er etablert en rådgivende arbeidsgruppe som skal følge prosjektet og komme med råd og innspill. Her deltar representanter fra Helsedirektoratet, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, kommunene, utviklingssentre for hjemmetjenesten og hjemmetjeneste som deltar i Noklus.

Nordland, Sogn og Fjordane og Østfold er valgt som prøvefylker i prosjektet. Her vil man i 2014 foreta en fullstendig kartlegging av hvordan laboratorievirksomheten (prøvetaking og analysering) utføres i dag og om partene (hjemmetjenesten og fastlegekontorene) er fornøyd med de eksisterende rutinene, ev. hvorfor ikke.

Kartleggingen vil danne grunnlaget for anbefalinger til hvordan laboratorievirksomheten for brukerne av hjemmetjenesten bør være, avhengig av lokale forhold.

Anbefalte artikler