Kan preklinisk Alzheimers sykdom oppdages hos friske eldre?

Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Analyse av spinalvæsken hos eldre personer uten kjent demens kan forutsi risikoen for Alzheimers sykdom.

I en amerikansk kohortstudie ble forekomsten av biomarkører for Alzheimers sykdom, dvs. betamyloid, fosforylert tau og total tau, undersøkt i spinalvæsken hos mer enn 300 eldre uten kjent demens. De gjennomgikk standardiserte tester av hukommelse og kognitive ferdigheter. Deltakerne ble inndelt i fem kategorier basert på analyseresultatene og hukommelsesskår. Omtrent hver tredje deltaker oppfylte kriteriene for ett av tre definerte forstadier til Alzheimers sykdom. Disse hadde økt risiko for progrediering av kognitiv svikt og for å utvikle Alzheimers sykdom og hadde høyere mortalitet (hasardratio 6,2; 95 % KI 1,1 – 35,0; p = 0,04). Funnene tyder på at forstadier til Alzheimers sykdom kan påvises ved å måle biomarkører i spinalvæske, noe som kan tenkes å åpne for tidlig behandling.

– At det er forstadier til Alzheimers sykdom hos personer uten symptomer på demens er svært interessant, sier overlege Sigurd Sparr ved Geriatrisk seksjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge. – Foreløpig har dette liten klinisk betydning, ettersom det ikke finnes behandling som kan stoppe sykdomsprosessen, spesielt ikke i et så tidlig stadium. Det er også problematisk å basere seg for mye på slike biomarkører, siden funn i spinalvæske ikke er entydige og kan være falskt positive. Videre forskning på tidlig demensdiagnostikk bør i større grad være basert på mindre invasive prosedyrer, som for eksempel blodprøver, sier Sparr.

Anbefalte artikler