Mannlig depresjon som destruktiv atferd

Karsten Hytten Om forfatteren
Artikkel

Lynch, John R.

Kilmartin, Christopher

Overcoming masculine depression

The pain behind the mask. 2.utg. 207 s, ill. Hove: Routledge, 2013. Pris GBP 90

ISBN 978-0-415-63751-0

Forfatterne presenterer denne utgivelsen både som en selvhjelpsbok og som en bok for profesjonelle. De er begge psykoterapeuter med erfaring fra arbeid med «maskulin depresjon».

I den første delen presenterer de en modell for å forstå menns destruktive atferd. Den går i korthet ut på menns tendens til å avspalte følelser («dissociation from feelings») og i stedet agere følelsene ut i destruktiv atferd. Konsekvensene er negative for mannen selv, for andre og for hans relasjoner. Maskulin depresjon-begrepet brukes både som et overordnet begrep for å beskrive mange menns atferd, og som beskrivelse av en klinisk tilstand. Evidens for forekomst av udiagnostisert maskulin depresjon (presentert som sinneproblemer, arbeidsnarkomani, rusmisbruk, relasjonsproblemer) mener forfatterne å finne bl.a. i kjønnsforskjellene i suicidforekomst og levetid. Maskulin depresjon er i deres forståelse forårsaket av destruktive livserfaringer, særlig fraværende eller destruktive fedre, og av kulturelle machoforventninger. Forfatterne har også tatt med betraktninger fra utviklingspsykologi der mange menn blir stående i en ambivalent, utrygg tilknytning til kvinner («not too close, not too far away») med angst for å bli oppslukt eller forlatt.

I andre del presenterer forfatterne en rekke ulike terapeutiske tilnærminger til maskulin depresjon. Helt sentralt er det å utvikle empati for seg selv og ta ansvar for endringsarbeid. Empati for seg selv ses som en forutsetning for å utvikle empati for andre og relasjonelle ferdigheter. Gjennom å komme i kontakt med egne følelser, snakke om dem, forstå andres opplevelser og motstå tendensen til å avspalte sterke følelser kan menn utvikle vitalitet og gode relasjoner. Metodene som presenteres, er varierte. De er hentet fra ulike psykoterapeutiske tradisjoner og anvendes i ulike kontekster (individuelt, par, gruppe). Det er egne kapitler om lært hjelpeløshet, kognitiv terapi, vold, menns helsetilstand og om betydningen av likestilling og fordeling av omsorgsoppgaver mel-lom kjønnene som helt sentralt for å utvikle menns emosjonelle kompetanse og dermed forebygge maskulin depresjon.

Kjønnsperspektivet er konsistent, og boken er lettlest. For meg har den for mye på hjertet, den blir for upresis og ensidig i forståelsen av menn og er for lite forankret i empiri. I den grad den vil si noe om klinisk depresjonsforståelse og behandling, er den utilstrekkelig og har ikke med vesentlige faktorer i en biopsykososial modell. Ikke desto mindre løfter den frem det sosiokulturelle kjønnsperspektivet som lett kan glemmes, og den minner oss om at depresjon – ikke bare hos menn – kan ha mange ytringsformer. Den kliniske delen inneholder videre en rekke gode råd og metoder for menn med dårlig kontakt med seg selv.

Anbefalte artikler