Mannlig depresjon som destruktiv atferd

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lynch, John R.

  Kilmartin, Christopher

  Overcoming masculine depression

  The pain behind the mask. 2.utg. 207 s, ill. Hove: Routledge, 2013. Pris GBP 90

  ISBN 978-0-415-63751-0

  Forfatterne presenterer denne utgivelsen både som en selvhjelpsbok og som en bok for profesjonelle. De er begge psykoterapeuter med erfaring fra arbeid med «maskulin depresjon».

  I den første delen presenterer de en modell for å forstå menns destruktive atferd. Den går i korthet ut på menns tendens til å avspalte følelser («dissociation from feelings») og i stedet agere følelsene ut i destruktiv atferd. Konsekvensene er negative for mannen selv, for andre og for hans relasjoner. Maskulin depresjon-begrepet brukes både som et overordnet begrep for å beskrive mange menns atferd, og som beskrivelse av en klinisk tilstand. Evidens for forekomst av udiagnostisert maskulin depresjon (presentert som sinneproblemer, arbeidsnarkomani, rusmisbruk, relasjonsproblemer) mener forfatterne å finne bl.a. i kjønnsforskjellene i suicidforekomst og levetid. Maskulin depresjon er i deres forståelse forårsaket av destruktive livserfaringer, særlig fraværende eller destruktive fedre, og av kulturelle machoforventninger. Forfatterne har også tatt med betraktninger fra utviklingspsykologi der mange menn blir stående i en ambivalent, utrygg tilknytning til kvinner («not too close, not too far away») med angst for å bli oppslukt eller forlatt.

  I andre del presenterer forfatterne en rekke ulike terapeutiske tilnærminger til maskulin depresjon. Helt sentralt er det å utvikle empati for seg selv og ta ansvar for endringsarbeid. Empati for seg selv ses som en forutsetning for å utvikle empati for andre og relasjonelle ferdigheter. Gjennom å komme i kontakt med egne følelser, snakke om dem, forstå andres opplevelser og motstå tendensen til å avspalte sterke følelser kan menn utvikle vitalitet og gode relasjoner. Metodene som presenteres, er varierte. De er hentet fra ulike psykoterapeutiske tradisjoner og anvendes i ulike kontekster (individuelt, par, gruppe). Det er egne kapitler om lært hjelpeløshet, kognitiv terapi, vold, menns helsetilstand og om betydningen av likestilling og fordeling av omsorgsoppgaver mel-lom kjønnene som helt sentralt for å utvikle menns emosjonelle kompetanse og dermed forebygge maskulin depresjon.

  Kjønnsperspektivet er konsistent, og boken er lettlest. For meg har den for mye på hjertet, den blir for upresis og ensidig i forståelsen av menn og er for lite forankret i empiri. I den grad den vil si noe om klinisk depresjonsforståelse og behandling, er den utilstrekkelig og har ikke med vesentlige faktorer i en biopsykososial modell. Ikke desto mindre løfter den frem det sosiokulturelle kjønnsperspektivet som lett kan glemmes, og den minner oss om at depresjon – ikke bare hos menn – kan ha mange ytringsformer. Den kliniske delen inneholder videre en rekke gode råd og metoder for menn med dårlig kontakt med seg selv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media