Fra akuttmedisin til rehabilitering

Ulrike Waje-Andreassen Om forfatteren
Artikkel

Barrett, Kevin M.

Meschia, James F.

Stroke

164 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 52

ISBN 978-0-470-67436-9

Denne utgivelsen er en del av serien Nevrologi i praksis – med praktisk informasjon, mest i form av evidensbaserte fakta. Forfatterne er 16 anerkjente nevrologer og nevroradiologer fra USA og Canada.

Boken omhandler akutt slagbehandling, rådføring via telemedi-sin og rehabilitering, og den avsluttes med aktuelle kliniske skåringer til praktisk bruk etter pasientens ankomst på sykehuset, telemedisinsk kommunikasjon og videre dokumentasjon av forløpet. Den er oversiktlig og logisk oppbygd.

Første kapittel handler om klinisk diagnostisering av akutte fokale nevrologiske utfall og tidsrelasjon fra start av symptomene. Forfatterne gir råd om hvordan man unngår vanlige diagnostiske feil, og hvordan MR-teknologien har forandret TIA-definisjonen. I tillegg gjør forfatterne oppmerksom på den store differensialdiagnostiske utfordringen ved «stroke mimics». Under henvisning til den høye sikkerheten av intravenøs trombolyse anbefaler de at man bør gi behandlingen selv om man i akuttsituasjonen ikke helt kan utelukke at «stroke mimic» foreligger. Metoder utover intravenøs trombolyse er også kort nevnt og omfatter intraarteriell trombolyse, embolektomi og sonotrombolyse. Bruk av muligens mer effektive medikamenter som tenecteplase er kort nevnt i kapittel 3, hvor man henviser til videre aktuell forskning.

Forfatterne gir god veiledning, og gjennom sju kapitler tar de for seg de kliniske utfordringene legen møter fra pasientens ankomst i akuttmottak, over individuell nevroradiologisk og akuttmedisinske vurderinger til årsak, utredning, sekundær prevensjon, komplikasjoner og rehabilitering. Kapitlene inneholder også rammer med gode tips og råd, funn fra store, relevante studier og advarsler om mulige feil, i tillegg til oversiktlige tabeller, CT-, MR- og PET-bilder. Hvert kapittel avsluttes med en kort referanseliste som gir anledning til fordypning i ønsket tema. Telemedisin er lite utbygd i Norge så langt og har dessverre ikke oppnådd stor relevans. Men ved de få sentrene som har denne funksjonen, vil leger i spesialisering få en meget god introduksjon før og ved bruk av denne verdifulle hjelpefunksjonen.

Boken kan ikke erstatte lærebøker i nevrologi, nevroradiologi, indremedisin og rehabilitering. Men det er høy kvalitet på informasjonen som gis på de 158 sidene, og leser man fra første til siste kapittel, får man en komprimert oppdatering om behandling av hjerneslag i sykehus.

Jeg anbefaler boken sterkt som innføring i arbeidet med slagpasienter for kolleger i spesialisering i nevrologi, indremedisin, rehabilitering og geriatri, og for andre fagpersoner med interesse for best mulig behandling av hjerneslag.

Anbefalte artikler