Begrenset om hukommelse over lang tid

Ivar Reinvang Om forfatteren
Artikkel

Bahrick, Harry P.

Hall, Lynda K.

Baker, Melinda K.

Life-span maintenance of knowledge

310 s, tab, ill. Hove: Psychology Press, 2013. Pris GBP 95

ISBN 978-1-84872-989-6

Boken utkommer i en serie der ulike forfattere inviteres til å oppsummere forskning omkring et avgrenset tema, vesentlig basert på deres egen forskning.

I dette tilfellet har Harry Bahrick fra slutten av 1970-årene fokusert på hukommelse over lang tid for kunnskaper som vanskelig kan testes eksperimentelt i laboratoriet, for eksempel vokabular i et fremmedspråk studert 20 år tidligere. Hovedkonklusjonen er at mens mye glemmes de første årene, blir en rest lagret i et «perma-lager» som ikke svekkes med mindre degenerative sykdommer inntreffer.

En rekke faktorer påvirker glemselsprosessen, slik som varighet av innlæring og repetisjon i intervallet før testing. Effekten av disse faktorene forsøker man å beregne ved hjelp av avanserte statistiske metoder.

I første del oppsummerer forfatterne empiriske arbeider og diskusjoner basert vesentlig på eldre artikler. I to senere kapitler konsentrerer de seg om nye undersøkelser om effekter av aldring på hukommelse og ulike tiltak for å stimulere hukommelsen. Det dreier seg her ikke om hukommelsestrening, men om enklere tiltak (påminning). De finner at eldre og yngre stort sett kan nyttiggjøre seg samme typer stimulering. I forordet angis det at målgruppen vil være bl.a. geriatere og kliniske psykologer, og det anbefales at disse fokuserer på kapitlene om aldring og på oppsummeringen i siste kapittel. Jeg hadde vanskelig for å finne noe av klinisk betydning for leger eller psykologer i disse kapitlene.

Med sin begrensede innfallsvinkel har boken først og fremst interesse for pedagogisk psykologi og læringspsykologi. Viljen til å ta opp hvordan hukommelse fungerer i naturalistiske situasjoner er prisverdig, men fremstillingen blir for detaljert og nærsynt på egen forskning til å fange stor interesse fra andre enn spesielt interesserte.

Anbefalte artikler