Hva påvirker forløpet av hjerneslag?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Utmattelse i akuttfasen av hjerneslag predikerer dårligere fysisk helse, men ikke mental helse, 18 måneder senere.

  Dette er hovedfunnet i en norsk kohortstudie som fulgte opp 95 personer med førstegangs hjerneslag i 18 måneder (1, 2). Hensikten var å undersøke om utmattelse i akuttfasen etter gjennomgått hjerneslag predikerer selvrapportert fysisk og mental helse 18 måneder senere.

  Pasientene ble rekruttert ved to akuttsykehus i østlandsområdet. Pasientene besvarte spørsmål i standardiserte intervjuer mens de var innlagt og i løpet av de første to ukene etter hjerneslaget. Selvrapportert opplevelse av utmattelse, fysisk helse og mental helse ble så kartlagt 18 måneder senere, bl.a. med spørsmål om mobilitet, utførelse av daglige aktiviteter, smerter og generell helse.

  Vi fant en signifikant og direkte sammenheng mellom høy grad av utmattelse i akuttfasen og dårligere fysisk helse 18 måneder senere (Pearsons r = – 0,346, p < 0,05). Sammenhengen var signifikant selv etter kontroll for pasientenes fysiske helse og depressive symptomer i akuttfasen (β = – 0,223, p = 0,041). Noe overraskende fant vi ikke en direkte sammenheng mellom nivået av utmattelse i akuttfasen og mental helse senere. Det var ingen sammenheng mellom fysisk eller mental helse i akuttstadiet og utmattelse senere når vi kontrollerte for grad av utmattelse i akuttfasen.

  Studien tyder på at utmattelse i akuttstadiet av hjerneslag påvirker både egenomsorg og deltakelse i samfunnet senere i sykdomsforløpet. Pasienter med hjerneslag bør utredes og eventuelt behandles for utmattelse i tidlig fase med tanke på å oppnå optimal rehabilitering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media