Makt og avmakt i psykisk helsearbeid og psykiatri

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mesel, Terje

  Leer-Salvesen, Paul

  Makt og avmakt

  Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. 298 s. Kristiansand: Portal forlag, 2013. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-92712-74-0

  Boken er en tverrfaglig samling av 18 artikler. Den springer ut av et samarbeid mellom miljøer ved Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder. Klinikere, brukere og forskere innen filosofi, teologi, samfunnsvitenskap og jus, foruten medisin og helsefag, møtes i boken. Bidragsyterne hevder at feltet psykisk lidelse er komplekst og omfatter pasient, pårørende, klinikere, klinikkutforming og samfunn. Målgruppe er både fagpersoner og allmennhet som interesserer seg for hva slags psykisk helsearbeid og psykiatri vi bør ha.

  Innledningsvis drøfter man begrepene psykiatri, psykisk helsevern, psykisk helsearbeid og feltet psykisk helse (som overordnet fellesbegrep), og man utdyper kunnskapsgrunnlaget.

  I den andre delen fortsetter forfatterne med pårørendes og pasienters perspektiv. De spør videre om klinikkens kunnskapsregimer åpner for pasienters kreative medvirkning i behandlingen.

  Tredje del omhandler «møtet og samtalen». Forfatterne argumenterer for at et spillerom for meninger bør ivaretas av en trygg og engasjert terapeut. De drøfter dialogfilosofi og åpne samtaler i nettverk, og de belyser samtalen som arena for brukers makt og innflytelse i kommunalt helsearbeid.

  I den fjerde delen tar de for seg samhandling, faglighet og institusjon. Belyst ved en pasienthistorie drøfter de diagnosens makt og avmakt. Både avmaktserfaringer for helsepersonell, pasienter og pårørende, men også løsningsstrategier for å mestre etisk vanskelige situasjoner uten uforsvarlig maktbruk, legges frem. Begrepet strukturell empati, dvs. om venteværelse, omgivelser for øvrig og relasjonsmønstre mellom behandlere og brukere er utformet slik at de uttrykker empati med brukerne, introduseres. Skyld, avmakt og sorg hos behandlere og organisasjon, som ettervirkninger av at deres pasient har begått selvmord, belyses.

  Den siste delen dreier seg om skyld, utilregnelighet og rettsmedisin, og forfatterne beskriver også det å jobbe som fengselsbetjenter med mennesker med psykiske lidelser i fengsel. Etiske aspekter ved tvangsinnleggelse, bl.a. av rusmiddelavhengige, drøftes i tre artikler, hvorav en fra Danmark.

  Dette er blitt en velskrevet, interessant og tankevekkende bok om mange sider ved psykisk helsearbeid. Jeg finner imidlertid intet om makt og avmakt når det gjelder å komme i arbeid. Artiklene kombinerer praksis og teori på en god måte. Flere filosofer, som Bakhtin, Foucault, Gadamer og Levinas, trekkes inn i drøftingene. Artiklenes litteraturlister er fyldige. Den røde tråden om makt og avmakt fungerer bra.

  Boken skulle egne seg bra som inspirasjon og kunnskapskilde for klinikere som streber mot et balansert psykisk helsearbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media